Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

Koriščenje evropskih sredstev

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu namenjamo evropska kohezijska sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029, v višini 3,2 milijarde evrov.
Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji, pri čemer se Kohezijska regija Zahodna Slovenija (KRZS) uvršča med razvite regije, Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) pa med manj razvite regije. To pomeni različno stopnjo sofinanciranja s strani Evropske unije.
Sredstva evropske kohezijske politike so v obdobju 2021–2027 na nacionalni ravni načrtovana v okviru enega Programa, v katerega so vključeni štirje skladi:

 • Kohezijski sklad oz. KS;
 • Evropski sklad za regionalni razvoj oz. ESRR;
 • Evropski socialni sklad plus oz. ESS+;
 • Sklad za pravični prehod oz. SPP (za dve premogovniški regiji: Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo).

Za spodbujanje povezovanja urbanega in podeželskega območja ter zmanjšanje razvojnih razlik se uporabljajo trije teritorialni pristopi:

 • trajnostni razvoj mest bo podprt s pristopom celostne teritorialne naložbe (CTN),
 • lokalni razvoj s pristopom lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ter
 • regionalni razvoj z mehanizmom dogovori za razvoj regij (DRR).

Slovenija v finančnem obdobju 2021-2027 zasleduje šest ciljev politik in v tem okviru 10 prednostnih nalog:

 • prednostna naloga 1: inovacijska družba znanja
 • prednostna naloga 2: digitalna povezljivost
 • prednostna naloga 3: zelena preobrazba za podnebno nevtralnost
 • prednostna naloga 4: trajnostna urbana mobilnost
 • prednostna naloga 5: trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost
 • prednostna naloga 6: znanja in spretnosti ter odzivni trg dela
 • prednostna naloga 7: dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost
 • prednostna naloga 8: trajnostna turizem in kultura
 • prednostna naloga 9: trajnostni razvoj lokalnih območij
 • prednostna naloga 10: prestrukturiranje premogovnih regij.

Podatki o koriščenju EU sredstev so javno dostopni in so jasen indikator uspešnosti črpanja EU sredstev. Na voljo so podatki o višini dodeljenih sredstev, višini sredstev za potrjene projekte, višini izplačil in podatki o zahtevkih za plačilo iz proračuna EU.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino