Tanja Rener

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje izvaja naloge organa upravljanja s podporo skupnega tehničnega sekretariata za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, naloge nacionalnega organa za čezmejne, transnacionalne in medregionalne programe v pristojnosti Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter naloge upravljanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP (Evropski gospodarski prostor).

Izvajanje Interreg programov, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je namenjeno krepitvi čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja na številnih področjih, tako na notranjih kot tudi na zunanjih mejah EU. V programskem obdobju 2014–2020 Slovenija sodeluje v štirih čezmejnih programih (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija) in petih transnacionalnih programih (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program (ADRION).

Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je namenjeno zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov med državami donatoricami (Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom) in državami upravičenkami. V Sloveniji se v programskem obdobju 2014-2021 izvaja v okviru dveh programov (Program izobraževanje – krepitev človeških virov in Program blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje), sredstva pa so namenjena tudi skladu za bilateralne odnose.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino