Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Opis sistema izvajanja in izvedbeni načrt programa

V Sloveniji je za izvajanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za cilj “naložbe za rast in delovna mesta” (skladi ESS+, ESRR, KS in SPP) odgovoren predstojnik Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

Na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Ur.l.RS št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023) so imenovani naslednji organi upravljanja in nadzora:
– organ upravljanja: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
– organ za računovodenje: Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA in
– revizijski organ: Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna.

ORGAN UPRAVLJANJA

Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 ter za sistem izvajanja evropske kohezijske politike. Z namenom ustreznega in čim bolj poenotenega izvajanja ter doseganja ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 izdaja navodila za izvajanje, ki temeljijo tako na nacionalni uredbi kot na evropskih uredbah, ki se neposredno uporabljajo. Organ upravljanja prav tako skrbi za informacijski sistem na področju izvajanja evropske kohezijske politike, izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti ter vrednotenje izvajanja.

V izvajalskem smislu je ključna naloga organa upravljanja odločanje o podpori posameznim načinom izbora operacij (javni razpisi, javni pozivi in neposredno potrjene operacije), ki jih pripravijo posredniška telesa ter preverjanje koriščenja sredstev.

ORGAN ZA RAČUNOVODENJE

Organ za računovodenje je odgovoren za pripravo in predložitev zahtevkov za plačilo Evropski komisiji ter za pripravo in predložitev obračunov za potrditev njihove popolnosti, natančnosti in pravilnosti ter za vodenje elektronskih evidenc za podatke iz obračunov, vključno z zahtevki za plačilo.

REVIZIJSKI ORGAN

Revizijski organ je odgovoren za izvajanje revizij sistema, revizij operacij in revizij obračunov, da se Evropski komisiji zagotovi neodvisno zagotovilo o uspešnem delovanju sistemov upravljanja in nadzora ter o zakonitosti in pravilnosti izdatkov, vključenih v obračune, predložene Evropski komisiji.

POSREDNIŠKA TELESA

V skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji so bile določene naloge organa upravljanja prenesene na posredniška telesa. Ključna naloga posredniških teles je priprava in izvajanje načinov izbora operacije (javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije), vključno s skrbništvom in preverjanjem pravilnosti ter učinkovitosti koriščenja porabljenih sredstev.
Vlogo posredniških teles v programskem obdobju 2021-2027 opravljajo naslednja ministrstva, ki so bila imenovana s sprejetjem nacionalne uredbe:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo,
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
 • Ministrstvo za javno upravo,
 • Ministrstvo za kulturo,
 • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor,
 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
 • Ministrstvo za pravosodje,
 • Ministrstvo za solidarno prihodnost,
 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
 • Ministrstvo za zdravje,
 • Ministrstvo za infrastrukturo in
 • Združenje mestnih občin Slovenije.

IZVAJALSKA TELESA

Vlogo izvajalskih teles opravljajo posredni in neposredni uporabniki proračuna, ki izvajajo politiko ministrstev (posredniških teles) oziroma za njih izvajajo večje število načinov izbora operacij (javni razpis, javni poziv). Gre za organe, na katere so bile v skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji prenesene določene naloge posredniških teles. Ključna naloga izvajalskih teles je priprava in izvajanje javnih razpisov in javnih pozivov, vključno s skrbništvom, pri čemer preverjanje pravilnosti ter učinkovitosti porabljenih sredstev lahko opravljajo izvajalska telesa ali pristojna ministrstva.

UPRAVIČENCI
Upravičenci črpajo finančna sredstva EKP in so odgovorni za pravilno in učinkovito koriščenje evropskih kohezijskih sredstev.

Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 v Sloveniji, 31. oktober 2023

OSUN 2021-2027, verzija 2.0 (word); OSUN 2021-2027, verzija 2.0 (pdf)

Priloga 1 – Obrazec za spremembe OSUN

Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje programa EKP v obdobju 2021-2027, 30. junij 2023

OSUN 2021-2027 verzija 1.0 (word), OSUN 2021-2027 verzija 1.0 (pdf)

Priloga 1 – Obrazec za spremembe

SHEMATSKI PRIKAZ SISTEMA IZVAJANJA

Izvedbeni načrt Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji

Izvedbeni načrt programa evropske kohezijske politike (INOP) je vsebinska in finančna razčlenitev programa. Določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa (OP) in je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za celotno programsko obdobje in vključuje načine izbora operacij s celotnega območja države. Lahko se poljubno pogosto spreminja, najmanj pa pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna.
Prikaz izvedbenega načrta je razčlenjen po ciljih politike, prednostnih nalogah, specifičnih ciljih, neposrednih proračunskih uporabnikih, predlagateljih finančnega načrta, po načinu izbora operacij, skladih, kohezijskih regijah, letih in morebitnih drugih atributih. Sprejeme ga organ upravljanja.
INOP se pripravlja pri načrtovanju evropske kohezijske politike, predstavlja pa pravico porabe sredstev v okviru državnega proračuna.
Namen INOP je zagotoviti celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, predvideno dinamiko izvedbe in doseganje specifičnih ciljev OP. Gre za večletno načrtovanje, ki vsebuje vsebinsko in postopkovno opredelitev načinov izbora operacij na ravni posameznega specifičnega cilja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino