Opis sistema izvajanja

V Sloveniji je za izvajanje evropskih in investicijskih (ESI) skladov cilja »Naložbe za rast in delovna mesta« (cilj 1) odgovoren predstojnikMinistrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

Organi upravljanja in nadzora so:
– organ upravljanja (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj),
– računovodska funkcija in
– revizijski organ (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna).

ORGAN UPRAVLJANJA (OU)
Vlogo OU za cilj »Naložbe za rast in delovna mesta« (skladi ESS+, ESRR, Kohezijski sklad in SPP) opravlja SVRK, ki je glavni sogovornik na strani države članice z Evropsko komisijo pri deljenem upravljanju omenjenih skladov. Gre za uresničevanje OP EKP 2021–2027 ter v program vključenih petih tematskih ciljev.

OU je zadolžen za učinkovito in pravilno upravljanje izvajanja operativnega programa ter za sistem izvajanja evropske kohezijske politike. Z namenom ustreznega in čim bolj poenotenega izvajanja OU izdaja navodila za izvajanje, ki temeljijo na Uredbi EKP ter evropskih uredbah, ki se neposredno uporabljajo.

V izvajalskem smislu je ključna naloga OU odločanje o podpori posameznim načinom izbora operacij (javni razpis, javni poziv, neposredna potrditev operacije), ki jih pripravijo posredniški organi (ministrstva in združenje mestnih občin), ter izvajanje preverjanja koriščenja sredstev po izdaji odločitev o podpori. V sistemskem smislu OU skrbi za informacijski sistem na področju evropske kohezijske politike ter izvaja ukrepe informiranja in obveščanja javnosti ter vrednotenja izvajanja.

RAČUNOVODSKA FUNKCIJA

Vlogo organa za potrjevanje opravlja notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, katerega ključna naloga je potrjevanje (certifikacija), da so izdatki, vključeni v zahtevek za plačilo do Evropske komisije, porabljeni v skladu s pravili na področju evropske kohezijske politike.

REVIZIJSKI ORGAN

Vlogo revizijskega organa opravlja Urad RS za nadzor proračuna kot organ v sestavi Ministrstva za finance, katerega ključna naloga je vzorčno naknadno preverjanje (revizija), da so bili izdatki, vključeni v zahtevek za plačilo do Evropske komisije, porabljeni v skladu s pravili na področju evropske kohezijske politike.

POSREDNIŠKI ORGANI

Vlogo posredniških organov opravljajo ministrstva. Gre za organe, na katere so bile v skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji prenesene določene naloge OU. Ključna naloga posredniški organov je priprava in izvajanje načinov izbora operacije (javni razpis oziroma projekt ali program, ki je neposredno potrjen), vključno s skrbništvom in preverjanjem pravilnosti ter učinkovitosti porabljenih sredstev.

UPRAVIČENCI
Vlogo upravičencev opravljajo različne pravno-formalne oblike (podjetja, društva, javni organi, občine ipd.), ki so odgovorni za pravilno in učinkovito koriščenje evropskih kohezijskih sredstev. Upravičenci niso del sistema evropske kohezijske politike v ožjem smislu.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino