Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu evropskasredstva.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ne odgovarja za uporabo spletnih strani evropskasredstva.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se bo trudila za pravilnost informacij. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu evropskasredstva.si za svojo osebno uporabo in za obveščanje javnosti, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela je dovoljena z dovoljenjem Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Varovanje podatkov

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh evropskasredstva.si, razpolagala v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) glede obdelave osebnih podatkov

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana; [email protected], (01) 400 35 57 (Marjanca Scheicher).
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je imenovana mag. Zora Noč.

             Kontakt: [email protected]; (01) 400 32 37

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zbira in obdeluje osebne podatke, kot so ime in priimek, domač naslov, elektronski naslov in telefonska številka za aktivnosti, kot so nagradne igre in druge akcije, prijave na novice ipd., ki jih izvede Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s točko (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov* osebnih podatkov, če obstajajo: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo z njimi seznanjeni zgolj zaposleni, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odgovorila v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Dodatne informacije:
 • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.
 • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov.
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

* Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino