Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Čezmejno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja je del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnoteženi razvoj celotne Evropske unije.

Čezmejno sodelovanje, znano tudi pod imenom INTERREG-A, podpira sodelovanje partnerjev na ravni statističnih regij (NUTS III) iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah.

Temeljni cilji čezmejnih programov sodelovanja so:

  • spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja na obmejnih območjih,
  • reševanje skupnih izzivov na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite,
  • vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost ljudi, blaga in kapitala.

Ti cilji spodbujajo skupen pristop k reševanju skupnih težav/izzivov na obmejnih območjih, izvajanje skupnih ukrepov in izmenjavo politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji. Izzivi, s katerimi se dandanes spopadajo države članice in evropske regije, vedno pogosteje presegajo nacionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za čezmejne projekte se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov. Stopnja sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša največ 80 % upravičenih stroškov. Sredstva razpisujejo organi upravljanja, ki so odgovorni za izvajanje programov. Najvišje telo odločanja na ravni programov predstavljajo Skupni odbori za spremljanje posameznega programa. Na podlagi načela vodilnega partnerstva vodilni partner prevzame odgovornost za izvedbo projekta v celoti in v imenu projektnega partnerstva z Organom upravljanja podpiše pogodbo za sofinanciranje projekta.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino