Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Bojan Perić

Ključna naloga sektorja je zagotavljanje informacijske podpore načrtovanju, izvajanju, spremljanju,  poročanju in vrednotenju izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

V tem okviru smo zadolženi za  celovito upravljanje informacijskega sistema IS e-MA (to pomeni IS e-MA in IS e-MA2, v nadaljevanju IS) in njegovih storitev, načrtujemo in obvladujemo tehnični del njegovega razvoja ter vzdrževanja, skrbimo za nemoteno delovanje infrastrukture, na kateri deluje IS in nemoteno delovanje samega IS. Zagotavljamo tudi spremljanje in nadzor dela pogodbenih izvajalcev pri opravljanju storitev.  Ena naših ključnih nalog je tudi zagotavljanje upoštevanja pravil varnostne politike IS e-MA.

V okviru povezovanja z drugimi IS upravljamo sistem za izmenjavo podatkov, zlasti z IS MFERAC in IS e-CA, v okviru katerega zagotavljamo vzpostavitev in tekoče delovanje prenosa podatkov med informacijskimi sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike v RS, za potrebe spremljanja, vrednotenja, finančnega upravljanja, preverjanja in nadzora nad izvajanjem operacij.

V okviru delovanja IS zagotavljamo skrbništvo nad njegovimi procesi in ključnimi šifranti, sodelujemo pri pripravi in prilagajanju procesov izvajanja razvojnih programov in programov EU v Sloveniji z vidika informacijske podpore, sodelujemo pri pripravi vsebinskih predlogov, navodil in ostalih izvedbenih dokumentov s področja evropske kohezijske politike, zagotavljamo informacijsko podporo finančnemu in fizičnemu spremljanju izvajanja programov ter sodelujemo z drugimi domačimi in mednarodnimi organi in inštitucijami v okviru celotnega področja službe.

Za nemoteno delo nudimo uporabnikom IS podporo na vseh ravneh (upravičencem, agentom, posredniškim telesom, organu upravljanja, organu za certificiranje, revizorjem, ipd.), prav tako pa zanje organiziramo in izvajamo usposabljanja, kar je še zlasti pomembno ob vzpostavljanju IS.

V okviru namena, za katerega je IS vzpostavljen, pripravljamo in zagotavljamo tudi podatke za poročanje o izvajanju razvojnih programov in projektov EU v Sloveniji ter podporo pri pripravi različnih poročil na vseh ravneh, to je organu upravljanja, organu za potrjevanje, posredniškim organom/telesom in drugim uporabnikom s področja evropske kohezijske politike, smo podpora zahtevam organa upravljanja, posredniških organov/teles in drugih javnih institucij glede poročanja in priprave analiz s področja dela, sodelujemo pri pripravi analiz, informacij, gradiv in poročil o izvajanju sistema posameznega sklada oz. programa, prav tako pa koordiniramo in izvajamo aktivnosti, potrebne za zaključevanje projektov v okviru posameznih skladov oziroma programov ob zaključku posameznega programskega obdobja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino