Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Dijana Pirc

Ključna naloga sektorja je zagotavljanje uspešnega, učinkovitega upravljanja izvajanja evropske kohezijske politike operativnega programa kohezijske politike v republiki Sloveniji za cilj naložbe za rast in delovna mesta.  Pri tem sektor intenzivno sodeluje s posredniškimi telesi, ki kohezijsko politiko izvajajo.

V tem okviru smo pristojni za pregledovanje ustreznosti javnih razpisov, ki jih pripravljajo posredniška telesa in posameznih projektov, posredovanih s strani posredniških teles ter izdajo odločitev o podpori, ki je podlaga za sofinanciranje operacij.

Za lažje in učinkovitejše izvajanje  evropske kohezijske politike pripravimo ustrezna navodila in jih ,v rednem sodelovanju s posredniškimi telesi in po potrebi tudi z revizijskim organom, uskladimo.

Učinkovitejše upravljanje, zlasti z namenom odpravljanja težav pri vsebinski izvedbi oziroma implementaciji zagotavljamo z redno komunikacijo med pristojnimi državnimi organi in upravičenci .

Na podlagi izvajanja operacij spremljamo izvajanje in porabo sredstev  evropske kohezijske politike ter sodelujemo pri pripravi načrta porabe le teh. Ravno tako redno spremljano napredek izvajanja operacij, sofinanciranih iz posameznega sklada oz. programa ter obdelava fizičnih in finančnih kazalnikov, izvajanje skrbništva posameznih razvojnih prioritet, prednostnih osi ipd. Kar pogosto pomeni tudi priprava vsebinskih analiz, informacij, gradiv in poročil o izvajanju. Precej pozornosti je namenjeno pripravi informacij o potrebnih spremembah in dopolnitvah programskih dokumentov ter ostalih gradiv nadzornim odborom in Odboru za spremljanje.

Za odpravljanje težav pri vsebinski izvedbi oziroma implementaciji vzdržujemo redno komunikacijo med pristojnimi državnimi organi, posredniškimi telesi in upravičenci.

Aktivno sodelujemo pri revizijah tako nacionalnih, kot tudi evropskih revizijah.

Za izboljšanje vsebine in izvajanje posameznega programa evropske kohezijske politike  sodelujemo pri aktivnostih vrednotenja.

Zelo smo aktivni pri pripravi programskih izhodišč in dokumentov za večletne finančne okvire na področju kohezijske politike.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino