Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

Opis sistema izvajanja

V Sloveniji je za izvajanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za cilj “naložbe za rast in delovna mesta« (skladi ESS+, ESRR, KS in SPP) odgovoren predstojnik Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

Na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Ur.l.RS št. 21/2023 z dne 17.2.2023) so imenovani naslednji organi upravljanja in nadzora:
– organ upravljanja: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
– organ za računovodenje: Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA in
– revizijski organ: Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna.

ORGAN UPRAVLJANJA

Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 ter za sistem izvajanja evropske kohezijske politike. Z namenom ustreznega in čim bolj poenotenega izvajanja ter doseganja ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 izdaja navodila za izvajanje, ki temeljijo tako na nacionalni uredbi kot na evropskih uredbah, ki se neposredno uporabljajo. Organ upravljanja prav tako skrbi za informacijski sistem na področju izvajanja evropske kohezijske politike ter izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti.

V izvajalskem smislu je ključna naloga organa upravljanja odločanje o podpori posameznim načinom izbora operacij (javni razpisi, javni pozivi in neposredno potrjene operacije), ki jih pripravijo posredniška telesa ter preverjanje koriščenja sredstev po izdaji odločitev o podpori.

ORGAN ZA RAČUNOVODENJE

Organ za računovodenje je odgovoren za pripravo in predložitev zahtevkov za plačilo Evropski komisiji ter za pripravo in predložitev obračunov za potrditev njihove popolnosti, natančnosti in pravilnosti. Prav tako je odgovoren za vodenje elektronskih evidenc za podatke iz obračunov, vključno z zahtevki za plačilo.

REVIZIJSKI ORGAN

Revizijski organ je odgovoren za izvajanje revizij sistema, revizij operacij in revizij obračunov, da se Evropski komisiji zagotovi neodvisno zagotovilo o uspešnem delovanju sistemov upravljanja in nadzora ter o zakonitosti in pravilnosti izdatkov, vključenih v obračune, predložene Evropski komisiji.

POSREDNIŠKA TELESA

V skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji so bile določene naloge organa upravljanja prenesene na posredniška telesa. Ključna naloga posredniških teles je priprava in izvajanje načinov izbora operacije (javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije), vključno s skrbništvom in preverjanjem pravilnosti ter učinkovitosti koriščenja porabljenih sredstev.
Vlogo posredniških teles v programskem obdobju 2021-2027 opravljajo naslednja ministrstva, ki so bila imenovana s sprejetjem nacionalne uredbe:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo,
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
 • Ministrstvo za javno upravo,
 • Ministrstvo za kulturo,
 • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor,
 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
 • Ministrstvo za pravosodje,
 • Ministrstvo za solidarno prihodnost,
 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
 • Ministrstvo za zdravje,
 • Ministrstvo za infrastrukturo in
 • Združenje mestnih občin Slovenije.

IZVAJALSKA TELESA

Vlogo izvajalskih teles opravljajo posredni in neposredni uporabniki proračuna, ki izvajajo politiko ministrstev (posredniških teles) oziroma za njih izvajajo večje število načinov izbora operacij (javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije). Gre za organe, na katere so bile v skladu s pristojnostmi po nacionalni zakonodaji prenesene določene naloge posredniških teles. Ključna naloga izvajalskih teles je izvajanje načinov izbora operacije, vključno s skrbništvom, pri čemer preverjanje pravilnosti ter učinkovitosti porabljenih sredstev lahko opravljajo izvajalska telesa ali pristojna ministrstva.

UPRAVIČENCI
Vlogo upravičencev opravljajo različni poslovni subjekti (podjetja, društva, javni organi, občine ipd.), ki so upravičeni do črpanja finančnih sredstev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in so odgovorni za pravilno in učinkovito koriščenje evropskih kohezijskih sredstev.

Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje programa EKP v obdobju 2021-2027, 30. junij 2023

OSUN 2021-2027 verzija 1.0 (word), OSUN 2021-2027 verzija 1.0 (pdf)

Priloga 1 – Obrazec za spremembe

SHEMATSKI PRIKAZ SISTEMA IZVAJANJA

Shematski prikaz sistema izvajanja, ki ga soupravljata Evropska komisija in Republika Slovenija z organom za računovodenje, revizijskim organom, organom upravljanja, posredniškimi telesi in upravičenci.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino