Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Izvedbeni načrt Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji

Izvedbeni načrt programa evropske kohezijske politike (INOP) je vsebinska in finančna razčlenitev programa. Določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa (OP) in je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za celotno programsko obdobje in vključuje načine izbora operacij s celotnega območja države. Lahko se poljubno pogosto spreminja, najmanj pa pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna.
Prikaz izvedbenega načrta je razčlenjen po ciljih politike, prednostnih nalogah, specifičnih ciljih, neposrednih proračunskih uporabnikih, predlagateljih finančnega načrta, po načinu izbora operacij, skladih, kohezijskih regijah, letih in morebitnih drugih atributih. Sprejeme ga organ upravljanja.
INOP se pripravlja pri načrtovanju evropske kohezijske politike, predstavlja pa pravico porabe sredstev v okviru državnega proračuna.
Namen INOP je zagotoviti celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, predvideno dinamiko izvedbe in doseganje specifičnih ciljev OP. Gre za večletno načrtovanje, ki vsebuje vsebinsko in postopkovno opredelitev načinov izbora operacij na ravni posameznega specifičnega cilja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino