Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Kmetijstvo

Imam status kmeta. Želim tržiti svoje pridelke. Kakšne so možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za zagon dejavnosti?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko javnega razpisa »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma v razvoj kmetijskih proizvodov« nudi podporo za povečanje dodane vrednosti in spodbujanja trženja kmetijskih proizvodov.

Pogoji: do podpore so upravičeni stroški naložb in so nastali po oddaji vloge na javni razpis. Eden izmed pogojev je, da se trženje kmetijskih proizvodov opravlja na naslovu ali sedežu upravičenca, na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,  v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov, na premičnih prodajnih stojnicah, v mobilnih prodajalnah ali v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov. Priznani stroški so lahko stroški ureditve objektov, stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT, prispevek v naravi in splošni stroški. 

Upravičenci do podpore: nosilci majhnih kmetij, nosilci kmetij in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije ter samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe. Višina podpore je do 30% investicije.

Vlogo je možno oddati do 3. avgusta 2022.

Več si lahko preberete TUKAJ


Podedoval sem kmetijo, ki je v slabem stanju. Njive in travniki so zaraščeni. Ali je možno pridobiti denarno pomoč za ureditev in odpravo zaraščenosti kmetijskih zemljišč in vzpostavitev prvotnega stanja?

V skladu z javnim razpisom »Za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih«, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je možno pridobiti nepovratna sredstva v ta namen.

Namen ukrepa: odpravljanje zaraščenosti na kmetijskih zemljiščih s ciljem njihove ponovne vzpostavitve, primerne za kmetijsko pridelavo.

Upravičenec: nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 EUR na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od 0,3 hektara.

Rok za prijavo je do 31. decembra 2022.

Več si lahko preberete TUKAJ


Smo gozdarsko podjetje, ki se ukvarja z gozdno proizvodnjo, razrezom lesa in trgovino. Želimo tehnološko posodobiti obrat. Kakšne so možnosti za pridobitev nepovratnih/povratnih sredstev?

Na voljo je razpis »Financiranje naložb v gozdno – lesno predelovalno verigo (LES 1)«, ki naslavlja gradnjo novih obratov za predelavo lesa in posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa ter razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Pogoji: če ima podjetje najmanj 2 zaposlena in posluje najmanj 2 poslovni leti ima možnost pridobiti kredit v višini od 100.000 EUR do 5.000.000 EUR, z možnostjo financiranja do 85 % celotnih stroškov, z informativno obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. Doba kreditiranja je od 2 do 20 let ter možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 6 let.

Pridobitev kredita: kredit je možno pridobiti, če se bodo dela končala v 5-ih letih po odobritvi kredita in se bodo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko začnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita, vaša lastna udeležba v investiciji mora biti najmanj 15 % celotnih stroškov. Sredstva kredita se lahko namenijo za naložbe v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva in sicer gradnjo novih obratov za predelavo lesa v skladu z najboljšo dostopno tehnologijo, tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov, novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesnih proizvodov, novo tehnološko opremo za proizvodnjo lesnih proizvodov in povečanje števila zaposlenih, proizvodnje ali dodane vrednosti. Enako velja tudi za kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 mesecev od oddaje vloge za nabavno vrednost materialov, stroške dela in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.

Vlogo je možno oddati do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino