Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Listina EU o temeljnih pravicah in Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov v okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji

Evropska unija (EU) temelji na univerzalnih vrednotah, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakopravnost in solidarnost. Zavzema se za demokracijo in pravno državo ob spoštovanju različnih kultur in tradicije evropskih narodov ter nacionalne identitete držav članic, ob čemer postavlja posameznika v središče svojih dejavnosti. EU spodbuja uravnotežen in trajnosten razvoj ter zagotavlja prost pretok ljudi, storitev, blaga in kapitala ter svobodo ustanavljanja.

V okviru evropske kohezijske politike ima EU pomembno vlogo pri zagotavljanju enakih možnosti in izboljšanju kakovosti življenja, pri čemer je za zagotavljanje enakih možnosti in pravic za vse prebivalce EU ključno izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju listina) in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljevanju konvencija).

Aktivnosti institucij EU, usmerjene v promocijo in uresničitev listine ter konvencije, se osredotočajo na številne nivoje izvrševanja nalog in dejavnosti različnih deležnikov evropskega pravnega prostora. EU jih je razvila z namenom zagotovitve, da je vsaka nova pobuda skladna z listino in konvencijo in da se, kadar se posega v določene pravice, utemelji, zakaj je ukrep potreben in sorazmeren ter da se uvedejo rešitve za ublažitev morebitnih negativnih učinkov ukrepa na pravice ljudi.

Izvajanje in spremljanje teh dveh dokumentov v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji določa Postopkovnik za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES. Cilj je zagotoviti, da je vsak projekt ali program, financiran v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, v skladu z listino in konvencijo.

Na kratko o listini

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je pravno zavezujoč dokument, ki je bil razglašen 7. decembra 2000, pravno zavezujočo naravo pa je pridobila z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009. Listina je izjemnega pomena, saj zajema različna področja, kot so svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi, pravica do zasebnosti, pravica do svobodnega gibanja ter prepoved diskriminacije. Listina zagotavlja, da se te pravice spoštujejo in zagotavljajo v okviru delovanja EU in njenih institucij.

Na kratko o konvenciji

Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov, ki je prvi pravno zavezujoč instrument OZN s področja varstva pravic in dostojanstva invalidov. Namen konvencije je spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno, enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino