Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

16.04.2023

Terminski načrt objave javnih razpisov s področja skupne kmetijske politike za leto 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo v letu 2023. Skupno bo objavljenih kar 27 javnih razpisov iz obeh programskih obdobij.

Javni razpisi PRP 2014–2020

Med javnimi razpisi v okviru PRP 2014–2020 izpostavljamo razpise iz podukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrepa M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov in podukrepa M16.2 – Podpora za pilotne (enoletne) projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Iz podukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva bodo v letu 2023 objavljeni javni razpisi za:

Do javnih razpisov bodo upravičene tudi majhne kmetije. V predlogu 14. spremembe PRP 2014–2020 je bil spremenjen koncept prestrukturiranja majhnih kmetij pri ukrepu M04 Naložbe v osnovna sredstva. Majhne kmetije tako ostajajo posebna ciljna skupina, njihova definicija pa se izenači s tisto iz SN SKP 2023–2027. S to spremembo bodo majhne kmetije lahko pridobile podporo za nakup kmetijske mehanizacije kot samostojne naložbe.

Maja je predviden javni razpis iz podukrepa M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je nov ukrep v okviru PRP 2014–2020, saj je bil pripravljen kot posledica velikega požara na Krasu v lanskem letu. S tem ukrepom bomo izvajali preventivne ukrepe za zmanjšanje tovrstnih tveganj.

Maja je načrtovan tudi javni razpis iz podukrepa M16.2 – Podpora za pilotne (enoletne) projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Javni razpisi SN SKP 2023–2027
V letošnjem letu bodo objavljeni tudi prvi javni razpisi v okviru SN SKP 2023–2027. Med njimi izpostavljamo javne razpise za mlade prevzemnike, medgeneracijski prenos znanja, namakalne sisteme ter za izvajanje večletnih intervencij, kot so podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja, medpanožne organizacije, sheme kakovosti, promocija shem kakovosti, podpora projektom Evropskega investicijskega partnerstva (EIP), podpora konzorcijem institucij znanja in regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih.

Javni razpis za mlade prevzemnike IRP24 – Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov bo predvidoma objavljen junija. Skupaj s tem javnim razpisom načrtujemo tudi objavo prvega javnega razpisa iz intervencije IRP30 – Medgeneracijski prenos znanja.

Javna razpisa za izgradnjo (IRP13) in za tehnološke posodobitve (IRP14) namakalnih sistemov za več uporabnikov bosta predvidoma objavljena avgusta oziroma oktobra letos.

V okvirnem terminskem načrtu so objavljeni tudi načrtovani javni razpisi iz naslova čebelarstva.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Več o ukrepih PRP 2014–2020
Več o intervencijah SN SKP 2023–2027

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino