Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

24.01.2023

Z delom je začelo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki je dobilo tudi področje regionalnega razvoja. Kot minister za kohezijo in regionalni razvoj je zaprisegel dr. Aleksander Jevšek.

Potem ko je danes Državni zbor izglasoval novo sestavo vlade, so zaprisegli novi ministri ter ministri, ki so se jim z reorganizacijo vlade spremenila področja pristojnosti. Dosedanji minister brez listnice, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, je postal minister za kohezijo in regionalni razvoj. Nekdanja Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa se je preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Novo ministrstvo je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prevzelo pristojnosti na področju regionalnega razvoja.

Kohezijska politika in regionalni razvoj zasledujeta iste cilje, zato je združitev pristojnosti pod enim ministrstvom smotrna, obenem pa vlada z ustanovitvijo novega ministrstva področje regionalnega razvoja umešča med prioritetne naloge. »Regionalni razvoj in kohezija zasledujeta isti cilj, to je zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med regijami, zato združitev v eno ministrstvo pomeni lažje in bolj strateško oblikovanje analitične in načrtovalske podlage za spodbujanje regionalnega razvoja« je poudaril minister dr. Aleksander Jevšek.

Že na zaslišanju pred odbori Državnega zbora je minister Jevšek izpostavil štiri strateške cilje regionalne razvojne politike:

  1. Dvig kakovosti življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja;
  2. Razvojno dohitevanje evropskih regij;
  3. Zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik in
  4. Uresničevanje razvojnih potencialov ter izkoriščanje globalnih priložnosti z mednarodnim med-regionalnim povezovanjem in sodelovanjem.

Umestitev regionalnega razvoja med prioritetne naloge je nujna, saj kot je poudaril minister Jevšek »analiza stanja regionalnega razvoja kaže, da se razlike med 12 regijami ne zmanjšujejo. Razvoj ni skladen, ne trajnosten, obmejna območja se še vedno praznijo, izseljevanje ter dnevne migracije v centre in v tujino se povečujejo, prav tako je še vedno prisotna centralizacija.« Enakomeren razvoj je cilj tako regionalne kot kohezijske politike, zato »združitev obeh področji v isto ministrstvo prinaša sinergije in dopolnjevanje za naložbe v razvojne projekte v občinah in regijah« je še dejal minister Jevšek.

Novo ministrstvo z današnjim dnem prevzema vse naloge nekdanje Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)  ter področje regionalnega razvoja. Prav tako prevzema tudi vse zaposlene, sredstva in opremo. V novem ministrstvu se bosta oblikovala dva direktorata, za kohezijo in regionalni razvoj. Državnem sekretarju mag. Marku Koprivcu, ki je že do sedaj pokrival področje kohezije, se na ministrstvu pridružuje državna sekretarka Andreja Katič, ki prevzema področje regionalnega razvoja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino