Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

26.05.2023

Zbiramo dobre prakse podeželja za ARIA 2023

Vse nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate za evropski natečaj ARIA 2023. Nagrada ARIA 2023 (Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) se osredotoča na projekte dobre prakse, sofinancirane iz skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2022. Neformalne predloge zbiramo do 15. 6. 2023, rok za pošiljanje izpolnjenih prijavnih obrazcev pa je 3. 7. 2023.

Natečaj že peto leto zapored organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo skupne kmetijske politike (angl. EU CAP Network) in nacionalnimi mrežami za podeželje.

Namen natečaja je dvigniti prepoznavnost skupne kmetijske politike (SKP) in spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki naslavljajo inovativne rešitve in prekvalificiranje ter izpopolnjevanje na podeželje EU.

Razpisane kategorije natečaja

Letošnje razpisane kategorije natečaja so:

 1. Pametno in konkurenčno kmetijstvo: projekti, financirani iz SKP, ki prispevajo k pametnemu, konkurenčnemu, odpornemu in raznolikemu kmetijskemu sektorju, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost.
 2. Varstvo okolja: projekti, financirani iz SKP, ki krepijo varstvo okolja, vključno z biotsko raznovrstnostjo, obravnavajo podnebne spremembe, dokazujejo trajnost in/ali prispevajo k zeleni oživitvi.
 3. Družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij: projekti, financirani iz SKP, ki dokazujejo svoj prispevek h krepitvi gospodarske odpornosti podeželske Evrope, obravnavajo socialne vidike na inovativen način, dokazujejo trajnostni pristop k spodbujanju prednosti digitalizacije v kmetijstvu in za podeželje. skupnosti, prispevajo k vključevanju in odpornosti podeželske družbe in/ali podpirajo podeželske podjetnike in podjetja na inovativen način.
 4. Spretnosti zainteresiranih deležnikov na podeželju (po navdihu leta 2023, ki je evropsko leto spretnosti): projekti, ki jih financira SKP in prikazujejo vseživljenjsko učenje, opolnomočijo ljudi in podjetja, da prispevajo k zelenim in digitalnim prehodom ter podpirajo inovacije in konkurenčnost.

Poleg tega bo na podlagi elektronskega glasovanja izbran tudi najboljši projekt po izboru javnosti (Popular Vote Award).

Način prijave

Na elektronski naslov [email protected] pošljite:

 1. Izpolnjeno prijavo, v kolikor ste nosilec projekta
 2. Predlog dobre prakse, v kolikor poznate primernega kandidata. Pogoj je, da je projekt sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014-2022 ali iz I. stebra SKP. V tem primeru pošljite:
 • naziv in kontakt nosilca projekta;
 • naziv projekta / naložbe in kratek opis;

Tudi, če niste nosilec projekta / naložbe, poznate pa nekoga, ki je primeren kandidat, vas vabimo, da nam posredujete predlog!

Roki za prijavo

Rok za oddajo (neformalnega) predloga dobre prakse je 15. 6. 2023, rok za oddajo izpolnjenega prijavnega obrazca pa 3. 7. 2023. Po tem datumu bo komisija Mreže za podeželje med vsemi prijavljenimi izbrala največ 8 kandidatov ter jih ob soglasju kandidatov prijavila na evropski natečaj.

Pogoji za sodelovanje na natečaju

 • Projekti morajo biti sofinancirani iz Skupne kmetijske politike iz programskega obdobja 2014-2022, in sicer:
  • iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) oz. Programa razvoja podeželja 2014-2022 ali
  • iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) – I. steber Skupne kmetijske politike (npr. neposredna plačila, proizvodno vezana podpora, plačilo za mlade kmete, plačilo za območja z naravnimi omejitvami – PONO itd.).
 • Projekt, ki je bil že v izboru na natečaju RIA v prehodnih letih, ne more ponovno kandidirati.
 • Projekti morajo biti zaključeni. Izjeme so možne v primeru površinskih ukrepov, večletnih zahtevnih investicij ali kjer je prišlo do zamika zaradi omejitev Covid-19, kljub temu morajo projekti dokazovati učinke.
 • Končni izbor projektov lahko na evropski natečaj Evropske mrežo skupne kmetijske politike (angl. EU CAP Network) odda zgolj Mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Kriteriji za izbor

 • napredovanje spretnosti v kmetijstvu in na podeželju (to merilo velja za vse kategorije);
 • neposredne koristi, npr. ustvarjanje delovnih mest, okoljske koristi, tržne prednosti, sprejemanje politik, prikaz trajnosti ali odpornosti itd.
 • prednosti mreženja, npr. sinergije z dodano vrednostjo, povezave z drugimi projekti, povezava z aktivnostmi/prednostnimi nalogami nacionalne mreže, sodelovanje deležnikov;
 • prispevki k drugim politikam EU;
 • potencial prenosljivosti (geografski, sektorski, organizacijski itd.);
 • inovativni vidik pri ustvarjanju novih ali bistveno izboljšanih procesov, storitev, izdelkov in/ali tehnologij;
 • dobre prakse enakosti, kot je vključevanje prednostnih skupin in spodbujanje socialne vključenosti mladih, žensk in manjšin (vključno z invalidi, begunci itd.) na podeželju.

Prijavam se lahko dodelijo dodatne točke, če je njihova vrednost jasno pojasnjena v smislu vključevanja mladih in/ali žensk v zasnovo ali izvedbo projekta ali jasnega napredka v spretnostih.Razglasitev najboljših projektov na EU ravni bo oktobra 2023.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu [email protected] ali na telefonskih številkah 01/478-9337 (Tina Šušmelj) in 01/478-9300 (Svit Mal).

Prijavni obrazec in dodatne informacije

ARIA 2023 PRIJAVNI OBRAZEC

VIDEO (1 min. 58 sek.; v angleščini): Napotki Evropske mreže SKP glede snemanja videov

Spletna stran Evropske mreže SKP (v angleščini): ARIA 2023

Objava natečaja na Facebook

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino