Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Ustanovljen Odbor za spremljanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027

Ljubljana, 15. 2. 2023 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je vodila prvo, ustanovno sejo Odbora za spremljanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (ESPRA 2021-2027). Na seji je bil ustanovljen Odbor za spremljanje, potrjen njegov Poslovnik, prisotni člani pa so se seznanili s programom ESPRA 2021-2027 ter z merili za izbor operacij v okviru aktivnosti programa.

Na ustanovni seji so predstavniki Organa upravljanja ESPRA 2021-2027 članom Odbora za spremljanje (imenovanih je 29, prisotnih pa je bilo 22) predstavili vsebino programa ESPRA 2021-2027, delovanje samega Odbora za spremljanje programa, jih seznanili z informacijo o Partnerskem sporazumu ter potrdili Poslovnik.

Predstavniki Organa upravljanja ESPRA 2021-2027 so udeležencem predstavili tudi merila za izbor operacij v okviru aktivnosti programa ESPRA 2021–2027. Merila bodo člani Odbora za spremljanje potrjevali na prihodnji seji, ki bo sklicana preko AVK sistema, člani pa so bili pozvani k podajanju dodatnih pisnih pripomb.

Predstavnik Evropske komisije je na seji poudaril, da ima nov program strateški pristop in je primarno osredotočen na širše cilje, ki jih želimo doseči. Gre torej za bistveno drugačen pristop, kot je bil v pretekli perspektivi. Glavni cilji, ki jih je treba zasledovati, so uvedba zelenega in digitalnega prehoda, odziv na odpornost, podpiranje biodiverzitete, umeščanje programa v kontekst Generalne skupščine za ribištvo v Sredozemlju, vključevanje modre ekonomije, Strategije pametne specializacije ter krepitev komplementarnosti z drugimi skladi.

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je poudarila, da so posebnost Slovenije majhna ribiška in ribogojska podjetja, za katere se moramo truditi, da njihovo prisotnost na trgu ohranjamo. Kratke verige so na našem prostoru izjemno pomembne in močnejše povezovanje znotraj Slovenije bi našim ribičem in ribogojcem omogočalo konkurenčnejši položaj na trgu.

Odbor za spremljanje izvajanja OP ESPRA 2021-2027 mora vsaka država članica po posvetovanju z organom upravljanja ustanoviti v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o odločitvi o odobritvi programa s strani Evropske komisije. OP EPSRA 2021-2027, ki ga je 1. decembra 2022 potrdila Evropska komisija, je izvedbeni dokument, na podlagi katerega je Sloveniji v novem finančnem obdobju na voljo 34,2 milijona evrov sredstev, od tega 24 milijonov evrov evropskih in 10 milijonov evrov nacionalnih sredstev.

Naloge odbora za spremljanje so določene v 40. členu Uredbe 2021/1060/EU.

Program ESPRA 2021-2027 je programski dokument za izvajanje skupne ribiške politike, omogoča pa tudi izvajanje celostne pomorske politike in okoljske politike. Postavljen je v širši kontekst Zelenega prehoda sektorjev gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave, sledi pa ciljem strategij »Od vil do vilic«, Strategiji za biotsko raznovrstnost do 2030 ter Strateškim smernicam za akvakulturo do 2030. Finančna sredstva bodo namenjena spodbujanju trajnosti sektorja ribištva, akvakulture in predelave, iz sklada pa bodo financirani tudi projekti, povezani z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in pomorskega nadzora ter dobrega stanja okolja. Glede na intervencije Republika Slovenija kar 44 odstotkov sredstev ESPRA namenja okolju in podnebnim spremembam ter 27 odstotkov biotski raznovrstnosti.

Močna prioriteta programa ESPRA 2021-2027 so sredstva, namenjena lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost (angleško: Community Led Local Development – CLLD). Temu pristopu je namenjenih skoraj 13 milijonov evrov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je takšno odločitev sprejelo v sodelovanju s predstavniki posameznih sektorjev, na podlagi dosedanjih izkušenj ter upoštevajoč izzive, kot so stanje ribolovnih virov, potrebo po večji odpornosti sektorjev ribolova in akvakulture ter potrebo po krepitvi kratkih verig.

Odbor se bo sestal najmanj enkrat letno ter pregledal vsa vprašanja, ki vplivajo na napredek pri doseganju ciljev programa ESPRA 2021-2027. Pri tem bo upošteval finančne podatke, kazalnike učinka in kazalnike rezultata.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino