Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Možnost pritožbe

Cilj izvajanja evropske kohezijske politike je, da je v skladu s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so opredeljene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah ter Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov.

V ta namen je v postopkih, ki se nanašajo na  porabo sredstev evropske kohezijske politike v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES ter sedmim odstavkom 69. člena Uredbe 2021/1060/EU zagotovljena možnost pritožbe na organ upravljanja zaradi kršitev teh temeljnih pravic ali svoboščin. Organ upravljanja za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Kdo ima pravico do pritožbe?

Pravico do pritožbe ima, kdor sodeluje v okviru izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji in meni, da so bile te temeljne pravice ali svoboščine kršene. Pritožbo se vloži pri organu upravljanja za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ki deluje na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja).

Pravica do pritožbe na organ upravljanja se nanaša na postopke vlog za dodelitev in porabe sredstev evropske kohezijske politike oziroma izvajanje dejavnosti v operacijah, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada plus, Kohezijskega sklada in Sklada za pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: skladi EU) v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: program).

Pritožbo lahko vložijo potencialni in izbrani upravičenci glede predlaganih ali izbranih operacij ter drugi ki so deležni koristi pri izvajanju programa ali operacij v njegovem okviru. To so lahko na primer potencialni prijavitelji projektov, tisti, ki so jim sredstva odobrena in izvajajo projekte, različni udeleženci dejavnosti projektov oziroma kdorkoli, ki opazi, da projekt ni spoštoval določb listine ali konvencije.

Kako bo pritožba obravnavana?

Organ upravljanja bo pritožbo preučil in jo obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi na področju kohezijske politike. Če bo domnevna kršitev spadala v njegovo pristojnost, bo preveril dejstva in dokaze o kršitvi s preverjanjem na kraju samem oziroma s pregledom ustreznih dokumentov ter predlagal ustrezne popravljalne ukrepe.

Če domnevna kršitev ne bo spadala v pristojnosti organa upravljanja, se bo posvetoval z drugimi ministrstvi in institucijami, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic v Sloveniji. Organ upravljanja bo lahko pritožnika napotil na drugo ustrezno institucijo, lahko pa bo v soglasju s pritožnikom pritožbo posredoval drugim pristojnim institucijam.

Kako vložiti pritožbo?

Za prijavo domnevnih kršitev je na voljo spodnji obrazec, ki je v podporo pritožnikom za lažje vlaganje pritožb. Za pritožbo je treba čim bolj natančno opisati kršitev ter priložiti relevantne dokumente in druge dokaze o kršitvah, če ti obstajajo. V pritožbi je pomembno navesti ime EU sklada, domnevnega kršitelja, kontaktne podatke pritožnika in opisati kršitev. Če izpolnitev obrazca prek spleta ni mogoča, je mogoče pritožbo vložiti tudi pisno ali preko elektronske pošte na naslov organa upravljanja.

Organ upravljanja za Program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021–2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 90 00

E-pošta: [email protected]

Vse pritožbe bodo obravnavane zaupno in ob spoštovanju varstva osebnih podatkov. Z anonimnimi prijavami se bo organ upravljanja seznanil, ukrepal pa bo le v primeru, da bo razpolagal z zadostnimi informacijami, ki omogočajo obravnavo.

Če potrebujete pomoč pri vložitvi pritožbe ali se želite o tem posvetovati, nas lahko pokličete ali nam pišete na: [email protected]  

Ali so na voljo tudi druge poti za varstvo?

Možnost za uporabo pritožbe pri organu upravljanja ne izključuje možnosti uporabe drugih rednih pravnih sredstev, ki so zagotovljena v Sloveniji, niti ne izključuje splošne možnosti, da se pritožbe naslovijo na Evropsko Komisijo.

Pritožbe se lahko vloži tudi neposredno kršitelju, nosilcu projekta, posredniškemu telesu ali drugemu organu, ki dodeljuje sredstva. V Sloveniji je varstvo pravic (na primer zaradi diskriminacije ali zaradi kršitev pravil o dostopnosti) zagotovljeno v upravnih postopkih (na primer posamezne inšpekcije, pritožbe zoper akt upravljanja) ter v sodnih postopkih. Običajno je zahtevke za sodno varstvo upravičen vložiti le tisti, ki so mu bile kršene pravice oziroma se neposredno posega v njegov pravni položaj. Tudi v primeru uporabe teh poti pa se organ upravljanja priporoča, da se ga seznani s postopki uporabe takih pravnih sredstev.  To je koristno zaradi zagotavljanja celovitega pregleda nad izvajanjem evropske kohezijske politike in preprečevanja morebitnih kršitev.

Poročanje Odboru za spremljanje

Organ upravljanja je dolžan Odboru za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 poročati o morebitnih neskladnostih operacij, ki jih podpirajo skladi, z Listino o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES, ter o pritožbah, ki so bile predložene v skladu s postopkom, določenim v sedmem odstavku 69. člena Uredbe 2021/1060/EU. Poročilo ne vključuje osebnih podatkov, temveč obsega samo naravo kršitev ter sprejete popravljalne ukrepe. Organ upravljanja lahko poroča samo o pritožbah, s katerimi je seznanjen.

Kontaktni podatki organa upravljanja in drugih institucij s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Organ upravljanja
NaslovDunajska cesta 22, Ljubljana
Telefon01 478 90 00
e-pošta[email protected]
Ministrstvo za pravosodje
NaslovŽupančičeva ulica 3, Ljubljana
Telefon01 369 53 42
e-pošta[email protected]
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Direktorat za multilateralno sodelovanje Sektor za človekove pravice
NaslovPrešernova cesta 25, Ljubljana
Telefon01 478 20 37
e-pošta[email protected]
Ministrstvo za kulturo Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice
NaslovMaistrova 10, Ljubljana
Telefon01 369 59 00
e-pošta[email protected]
Varuh človekovih pravic RS
NaslovDunajska cesta 56, Ljubljana
Telefon01 475 00 50
e-pošta[email protected]
Prijava oddaje:https://www.varuh-rs.si/kaj-delamo/iscete-pomoc/kdaj-se-obrniti-na-varuha/
Zagovornik načela enakosti
NaslovŽelezna cesta 16, Ljubljana
Telefon01 473 55 31
e-pošta[email protected]
Prijava oddaje:https://zagovornik.si/o-diskriminaciji/predlog-za-obravnavo-diskriminacije/
Informacijski pooblaščenec
NaslovDunajska cesta 22, Ljubljana
Telefon01 230 97 30
e-pošta[email protected]
Prijava oddaje:https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlo%C5%BEitev-prijave

Kršitve lahko prijavite tudi pristojnim inšpektoratom. Nekatere najpogostejše navajamo v nadaljevanju, sicer pa so navedeni na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki.html.

Inšpektorat RS za delo
opisna primer glede kršitev pravic pri zaposlovanju in delu, kršitev prepovedi diskriminacije
Prijava oddaje:https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-inspekciji-delo.html
Tržni inšpektorat
opisna primer glede diskriminacije pri ponujanju dobrin storitev in stanovanj ali kršitev pravil glede dostopnosti
Prijava oddaje:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-trzni-inspekciji.html
Inšpektorat za infrastrukturo
opisza kršitev določb 16. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov glede dostopnosti javnih avtobusnih prevozov
Prijava oddaje:https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-infrastruktura.html
Pomorska inšpekcija
opisza kršitev določb 16. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov glede dostopnosti ladijskih prevozov
Prijava oddaje:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-pomorski-inspekciji.html
Ustavno sodišče oziroma druga sodišča
opisPred morebitnim vlaganjem zahtevkov za sodno varstvo vam priporočamo, da si pridobite nasvet odvetnika ali druge prava vešče osebe
Prijava oddaje:https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/o-demokraticnih-procesih/clovekove-pravice-in-temeljne-svoboscine/varstvo-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin.html

Pred morebitnim vlaganjem zahtevkov za sodno varstvo vam priporočamo, da si pridobite nasvet odvetnika ali druge prava vešče osebe.

Z varstvom človekovih pravic se ukvarjajo tudi nevladne organizacije.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino