Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Podjetniki

Smo malo podjetje s 5 zaposlenimi. Potrebujemo sredstva za razvoj. Kakšne so možnosti za nepovratna sredstva?

Nepovratnih sredstev  v ta namen ni mogoče pridobiti. Vendar pa SID banka, v kolikor bo vaša lastna udeležba najmanj 15% celotnih stroškov posla, nudi ugoden kredit, v okviru katerega boste lahko financirali:

 • nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva,
 • stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga,
 • celotne stroške dela in
 • stroške v zvezi z opravljanjem dela podjetnika kot so prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov službenih potovanj, prehrane med delom, prevoza na delo in dela na terenu.

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe.

Pogoji kredita:

 • Kredit v višini od 100.000 EUR do 5.000.000 EUR.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Obrestna mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
 • Doba kreditiranja od 3 do 10 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.
 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ


Smo mikro podjetje. Za svoj produkt bi želeli naredit LCA analizo. Kakšni so pogoji za pridobitev sredstev v ta namen?

Na voljo je razpis »Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)«, na katerega se kot mikro podjetje lahko prijavite. Ne smete pa imeti registrirane glavne dejavnosti kot so ribištvo in akvakultura, primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov.

Predmet sofinanciranja: izvedba celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastanejo v življenjskem ciklu izdelka. Sofinancira se upravičene stroške zunanjega strokovnjaka za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 10440 in 10444 in je v skladu s Priročnikom ILCD. Podjetje pa mora imeti na dan oddaje vloge na ta razpis sedež na območju Republike Slovenije in mora imeti v času trajanja projekta najmanj 3 zaposlene.

Minimalna višina subvencije je 3.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR. Pri tem DDV ni upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vloge: 31. marec 2023, oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino