Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

POSTOPEK CPVO – ODLOČITEV MOP o sprejemljivosti dopolnjenega okoljskega poročila

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru javne razgrnitve osnutka okoljskega poročila Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (in drugih dokumentov), ki je potekala v času od 14.7.2022 do 13.8.2022, ni prejela pripomb na omenjen dokument. Posledično prilagoditev v smislu 46. člena ZVO-1 ni bilo potrebno upoštevati pri pripravi končnega okoljskega poročila Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (v nadaljevanju Programa EKP 2021-2027). 

Na podlagi končnega okoljskega poročila Programa EKP 2021-2027, se je v Program EKPozrdavčP 2021-2027, različica 4.0, vključilo omilitvene ukrepe in priporočila, nekatere ukrepe pa v skladu z omilitvenimi ukrepi in priporočili iz končnega okoljskega poročila tudi izključilo iz Programa EKP 2021-2027, različica 4.0.

Vlogo za potrditev sprejemljivosti je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dne 28.9.2022, skladno z ZVO-1 (46. člen), poslala Ministrstvu za okolje in prostor.

Stanje relevantnih dokumentov na dan 30.9.2022:

  1. Program EKP 2021-2027, različica 4.0
  2. Okoljsko poročilo Programa EKP 2021-2027
  3. Dodatek Programa DNSH (načela, da se ne škoduje bistveno)

Dne 20.10.2022 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor v zadevi. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-17/2019-2550-73 ugotovilo, da so vplivi izvedbe plana/programa, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov plana na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in izvedbi monitoringa.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino