Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Zgrajena avtocesta je štiripasovnica v skupni dolžini 13,031 km s prečnim profilom 27,00 m in 3 priključki: v Lancovi vasi, Podlehniku in Zaklu in obojestransko oskrbno postajo »Podlehnik«. Gradnja nove avtoceste je potekala v dveh etapah. Prva etapa je obsegala gradnjo štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom, druga etapa pa je potekala od Podlehnika do mejnega prehoda Gruškovje. V okviru projekta je bilo zgrajenih skupno 90 objektov: 7 nadvozov (skupne dolžine 1.092,20 m), 3 podvozi (skupne dolžine 235,48 m), 2 podhoda (skupne dolžine 56,99 m), 24 mostov (skupne dolžine 890,17 m), 1 predor dolžine 105 m, 22 večjih prepustov (skupne dolžine 663,71 m), 31 opornih in podpornih konstrukcij (skupne dolžine 1.719,29 m) in protihrupne ograje skupne dolžine 8.415 m, višine od 2,50 m do 4,00 m.

Pred gradnjo avtocestnega odseka Draženci–MMP Gruškovje je celoten promet potekal po cesti glavni cesti G1-9 skozi več naselij, kjer skupaj živi več kot 7.000 ljudi. Okolje je bilo obremenjeno zaradi emisij hrupa, onesnaževano zaradi maziv, izpušnih plinov, emisij toplogrednih plinov, onesnaževanja tal in podtalnice, vibracij ter svetlobnega onesnaževanja. Ob konstantni rasti prometnih obremenitev in že zgrajenem avtocestnem odseku Slivnica–Draženci, so se prometne obremenitve proti MMP Gruškovje še dodatno povečale predvsem, medtem ko je bila v času poletne turistične sezone prepustnost glavne ceste močno prekoračena (nenehni prometni zastoji).

Zgrajena AC Draženci–MMP Gruškovje ima velik nacionalni pomen, saj predstavlja manjkajoči del avtoceste na cestnem koridorju Maribor–Zagreb. Nova AC je bistveno izboljšala prometno povezavo, skrajšal se je potovalni čas, izboljšala se je kakovost potovanj in prometna varnost (število prometnih nesreč se je bistveno znižalo), zmanjšali so se emisije hrupa in škodljivi vplivi na okolje, avtocesta tudi ugodno vpliva na regionalni razvoj.

Po izgradnji AC-odseka Draženci–Gruškovje se je večina obstoječega prometa preusmerila na AC. Vožnja po AC poteka enakomerneje (manj je zaviranja in pospeševanja) in znižuje vplive onesnaževanja s hrupom in prašnimi delci. Ob AC so bile izvedene protihrupne zaščite, ki ščitijo prebivalce okoliških naselij. Ocenjuje se, da je vpliv na okolje po izgradnji AC manjši in bolj reguliran kot pred izgradnjo, kar pomeni boljše pogoje bivanja lokalnega prebivalstva, ob hkratnem povečanju prometne varnosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino