Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu ohraniti ali izboljšati pogoje in stanje za dve vrsti ptic – velikega skovika in hribskega škrjanca, tri vrste metuljev – strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža, dve vrsti hroščev – puščavnika in škrlatnega kukuja, tri vrste netopirjev – navadnega netopirjadolgokrilega netopirja in malega podkovnjaka in tri travniške habitatne tipe – polnaravna suha travišča na karbonatnih tleh, travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh in nižinsko ekstenzivno gojeni travniki. Po vseh izvedenih ukrepih in izpeljanih aktivnosti projekta Gorička krajina se bo na 187 ha površin na območju Natura 2000 Goričko izboljšalo stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih evropsko pomembnih Natura 2000 vrst. 

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino