Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja v šoli. Pravilnik o potrjevanju učbenikov ureja način in postopek potrjevanja učbenikov. V Sloveniji se je pokazala potreba po razvoju kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije učbenikov, kar je bil tudi osrednji predmet projekta Za kakovost slovenskih učbenikov, ki se je izvajal med letoma 2017 in 2022 v okviru projekta »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Osrednji cilj projekta je bil razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije.

Na podlagi pregleda domače in tuje literature smo oblikovali kazalnike kakovosti učbenikov, ki predstavljajo pripomoček za oceno kakovosti in izbor ustreznih učbenikov za učence in dijake s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, s tem pa tudi za vse ostale učence in dijake. Kazalniki so razdeljeni v pet vsebinskih sklopov: splošno in celostna struktura, oblika besedila, struktura besedila, jezik in stil pisanja ter slikovno gradivo in grafične ponazoritve.

Razvili smo prvo aplikacijo za oceno težavnosti besedil v slovenskem jeziku. V aplikaciji lahko uporabnik oceni težavnost izbranega ali napisanega besedila na različnih ravneh: besed in povedi, ter izračuna mere berljivosti in statistiko besed. Z raziskavami narejenimi s pomočjo z očesnih sledilcev smo analizirali učenčevo delo z izbranim učbeniškim gradivom in prikazati raznolikost načinov procesiranja izbranega učbeniškega gradiva ter ugotovitve povezati z načeli za razvoj učinkovitih večpredstavnih učnih gradiv.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino