Sklad za notranjo varnost

Sklad za notranjo varnost (SNV) prispeva k zagotavljanju visoke ravni varnosti v EU, zlasti s preprečevanjem terorizma, radikalizacije, hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala ter kibernetske kriminalitete in boju proti njim, s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito ter s pripravami na z varnostjo povezane incidente, tveganja in krize, zaščito pred njimi in njihovim učinkovitim obvladovanjem v okviru področja delovanja.

Slovenija bo v okviru specifičnega cilja 1: »Izboljšati in olajšati izmenjave informacij med pristojnimi organi in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije in znotraj njih ter po potrebi s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami« osredotočena na zagotavljanje boljše izmenjave informacij. Izvajanje ukrepov bo prispevalo k interoperabilnosti sistemov, predvsem gre za interoperabilnost informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije (ITSP) z EU informacijskimi sistemi s področja varnosti za krepitev notranje varnosti EU in Slovenije (novi sistemi EES, ETIAS, ECRIS ter nadgrajeni SIS, EURODAC, VIS). Načrtovano je financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme, z izvajanjem novih dodatnih aktivnosti bo naslovljeno reševanje izzivov in vrzeli, ki so nastali na tem področju. Slovenija bo financiranje SNV uporabila za izvajanje vseh prihodnjih priporočil s področja notranje varnosti in policijskih nalog, ki bodo morebiti izdana po naslednji schengenski evalvaciji. Ključni resor za izvajanje ukrepov v okviru specifičnega cilja 1 je Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, ki je pristojno za področje izmenjave ustreznih informacij, vzpostavitev in vzdrževanje IT sistemov vezanih na zagotavljanje notranje varnosti. Sredstva sklada SNV bodo dodeljena preko neposredne dodelitve zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja.

Z ukrepi v okviru specifičnega cilja 2: »Izboljšati in okrepiti čezmejno sodelovanje, vključno s skupnimi operacijami med pristojnimi organi v zvezi s terorizmom ter hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom s čezmejno razsežnostjo« bo Slovenija še naprej osredotočena na krepitev sodelovanja. Načrtuje se financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme, z izvajanjem novih dodatnih aktivnosti bo naslovljeno reševanje izzivov in vrzeli, ki so nastali na tem področju. Zaradi geografske lege Slovenije se načrtuje, da bo sodelovanje potekalo v okviru prednostnih nalog EMPACT, ki podpirajo operativne aktivnosti in prizadevanja v boju proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in skupnim dejavnostim, s poudarkom na odkrivanju kriminala na zahodno-balkanski poti. Načrtovanje in sodelovanje bo predmet usklajevanja z nacionalnimi koordinatorji EMPACT (NEC), z EUROPOL in podporno skupino EMPACT ter z vsemi drugimi agencijami, institucijami in organi EU, ki so vključeni ali podpirajo EMPACT (Frontex, Eurojust, CEPOL, EK, itd.). Ključni resor za izvajanje ukrepov v okviru specifičnega cilja 2 je Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, ki je pristojno za področje čezmejnega in medagencijskega sodelovanja za zagotavljanje notranje varnosti ter operacije kazenskega pregona. Sredstva sklada SNV bodo dodeljena preko neposredne dodelitve zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja. 

Slovenija bo z izvajanjem ukrepov v okviru specifičnega cilja 3: »Podpirati krepitve zmogljivosti držav članic v zvezi s preprečevanjem kriminala, terorizma in radikalizacije ter bojem proti njim ter obvladovanjem incidentov, tveganj in kriz, povezanih z varnostjo, tudi z okrepljenim sodelovanjem med javnimi organi, ustreznimi organi, uradi ali agencijami Unije, civilno družbo in zasebnimi partnerji v različnih državah članicah« osredotočena na krepitev zmogljivosti za boj proti kriminalu. Načrtovano je financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme ter izvajanje novih dodatnih aktivnosti, s čimer se bo naslovilo reševanje izzivov in vrzeli, ki so nastali na tem področju. Ključni resorji za izvajanje ukrepov so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ter Ministrstvo za obrambo, ki bodo prejeli sredstva preko neposredne dodelitve iz naslova zakonske pristojnosti na tem področju. Načrtuje se, da se bo del sredstev delil z javnimi razpisi (radikalizacija, zaščita žrtev trgovine z ljudi in njihova reintegracija).

__

Slika, ki ponazarja zakonodajo
Programi - vprašanja, pobude partnerjev in odgovori

Navodila

V pripravi

socialna Evropa

Mnenja, pobude in predlogi

Mnenja, pobude in predlogi za izvajanje finančne perspektive 2021-2027

Preberi več
Sodniško kladivo

O nas

V pripravi

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino