Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Vsebinjenje in posvetovanje

POSTOPEK CPVO – PRIPRAVA IZHODIŠČ ZA VSEBINJENJE IN POSVETOVANJE

Na podlagi osnutka Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 je bil izdelan osnutek izhodišč za pripravo okoljskega poročila, skladno s 4. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS. št. 73/05). Osnutek izhodišč za pripravo okoljskega poročila je bil 10. januarja 2022 poslan bolj prepoznavnim institucijam in organizacijam na področju varstva narave oziroma njenega zagovorništva, skupaj z vabilom na delavnico vsebinjenja v sklopu izvedbe CPVO Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027.

Namen delavnice vsebinjenja v sklopu CPVO Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 je bil predstaviti osnutek Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, osnutek izhodišč za pripravo okoljskega poročila (t.i. osnutek poročila o vsebinjenju) pripravljen s strani podjetja Zavita d.o.o. ter pridobiti mnenja, priporočila in vidike vabljenih mnenjedajalcev o izhodiščih, okoljskih ciljih, kazalnikih, omilitvenih ukrepih in drugih vsebinah. Spletne delavnice vsebinjenja, ki se je izvedla 19. januarja 2022, se je udeležilo 40 strokovnjakov iz 15 institucij in organizacij.

V okviru delavnice so vabljeni mnenjedajalci lahko podali pripombe in predloge glede izhodišč za pripravo okoljskega poročila. Med drugim so mnenjedajalci izpostavili:

  • nujnost boljšega nadzora nad izvajanjem strateških dokumentov, kot je Program Evropske kohezijske politike 2021-2027, v obliki mehanizma za spremljanje,
  • poglobljena uporaba koncepta Avoid-Shift-Improve pri določanju ukrepov,
  • pomembnost socialnega vidika pri iskanju kompromisa vplivov na okolje,
  • željo po vplivu na finančni razrez sredstev v okviru Programa,
  • večja sistemska podpora občinam za varstvo kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, itd.  
  • možnost prepoznave ozkih grl v procesih razvoja,
  • nujnost večje uporabe konceptov krožnega gospodarstva pri investicijah.

Po delavnici so imeli mnenjedajalci še dodatno možnost pisnega posredovanja pripomb in predlogov po elektronski pošti do 28. januarja 2022.

Še enkrat hvala mnenjedajalcem za udeležbo na delavnici ter podane predloge in pripombe.

Gradiva in predstavitve iz posveta so dostopne prek spodnjih povezav:

  1. Osnutek izhodišč za pripravo okoljskega poročila, januar 2022
  2. Izhodišča Programa Evropske kohezijske politike 2021–2027, januar 2022
  3. Predstavitev vsebinjenja, 19. januar 2022

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino