Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Enotour 2

Projekt "Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline" je že povezane vinarje v spodnji Vipavski dolini še bolj povezal s strokovnimi službami.

Ljudje na degustaciji vina
Foto: LAS V objemu sonca

Pri spodbujanju in ustvarjanju možnosti odprtih promocijskih lokacij kot je degustiranje vin iz t.i. “spontanih fermentacij”, kjer se za fermentacije uporablja mikroflora iz samega vinograda, sta bila v projektu izpostavljena dva kulturno in zgodovinsko bogata kraja: Branik in Dornberk.

Predstavitev projekta

Z izvedenimi tematskimi in promocijskimi dogodki je projekt pospeševal dvig prepoznavnosti Vipavske doline v regiji in na nacionalni ravni. Izveden je bil eden večjih in zelo dobro obiskanih tematski promocijski dogodek “Skok v rajsko dolino 2023”, ki je povezoval kulinariko z vinom ter doživetje lokalnih bogatih kulturnih obiskov, dogodkov. Za priznane domače in tuje novinarje je bilo organizirano vodeno doživljajsko dogajanje, od Nove Gorice skozi Prvačino do Branika z Vinskim vlakom. Kratko popotovanje se je začelo  na železniški postaji, kjer so popotnikom v lokalni noši in skladno z običaji postregle Kmečke žene iz Dornberka z domačimi dobrotami. Vlak se je ustavil v Prvačini, kjer so popotniki spoznali tragične zgodbe Aleksandrink iz Prvačine, v Braniku je sledil še skok in doživetje srednjeveškega časa, v katerega je popotnike povabila “grajska dama” Rihemberškega gradu. V času postanka v Prvačini je bil organiziran tudi ogled in predstavitev lokalnih oljčnih olj iz Vipavske doline. Popotivanje se je zaključilo z vodeno degustacijo vin “Vipavska dolina – Terase Izbrano”.

Projekt je uspešno izpolnil izboljšanje povezovanja med turističnimi ponudniki, med pridelovalci lokalnih kmetijskih proizvodov in raziskovalnimi inštitucijami(KGZS Zavod GO, Kmetijski inštitut Slovenije), katere so s prenosom znanja skrbele za strokovno podporo v izboljšavi in zaščiti lokalnega porekla. V okviru projekta so se dodatno utrdili temelji za skupen razvoj, upravljanje in trženje turistične destinacije goriškega zaledja na področju enoturizma. Glavni cilj projekta je bil ohranjati naravne danosti v vinogradih, ob vpeljevanju naravnih elementov kot so zeleni pasovi, poraščene naravne pregrade (npr. živa meja), ekološka pridelava, zmanjšanje uporabe herbicidov ter ohranjati biotsko raznovrstnost in kulturno dediščino vinarstva za trajnostni razvoj območja.

 

Inovativnost projekta 

Projekt se izkazuje kot inovativen na več ravneh, kar prispeva k njegovi posebnosti v primerjavi z drugimi. Gospodarsko inovativnost lahko opazimo v načinu pristopa k razvoju turizma, kjer se poudarja trajnost in lokalna ekonomija, vključevanje ponudnikov lokalnega doživetja (Društvo žena iz Dornberka, Društvo Aleksandrink iz Prvačine) in ponudnikov kulinaričnega doživljanja lokalnih Vipavskih okusov. Projekt spodbuja inovativne turistične produkte, kot so ekoturizem, kulturni dogodki in kulinarične izkušnje, kar ustvarja novo dodano vrednost in privablja trajnostno ozaveščene turiste. V okoljskem smislu se projekt kaže kot inovativen zaradi svojega trajnostnega pristopa. Poudarek je na ohranjanju okolja, spodbujanju odgovornega ravnanja s turističnimi viri in podpora biodiverziteti. Na socialni ravni je projekt inovativen zaradi svoje vpetosti in tesnim povezovanjem lokalnih skupnosti (občine, krajevne skupnosti) z društvi in zavodi iz celotnega območja LAS V objemu sonca.

Lokalni vpliv projekta

V gospodarskem smislu je projekt vzpodbudil lokalno podjetništvo, z uvedbo inovativnih turističnih produktov. Pri trajnostnih kmetijah in lokalnih obrtnikih, ki sodelujejo pri ponudbi ekoturizma, se je vzpostavil potencial za nova delovna mesta in dvignil gospodarsko rast. Bogata turistična infrastruktura, ki se zadnja leta oblikuje okrog Gradu Rihenberg, aktivno vključuje gostinske obrate in prenočišča ter doživlja pospešeno rast. Na socialni ravni je projekt okrepil lokalno skupnost in vključil prebivalce v turistično dejavnost. Programi strokovnega usposabljanja in izobraževanja so dvignili stopnjo zavedanja o trajnostnem turizmu, s čimer so lokalni prebivalci postali aktivni deležniki v ohranjanju kulturne dediščine. Z uvedbo trajnostnih praks v kmetijstvu se je povečala kakovost pridelkov in zmanjšala okoljska obremenitev.

Ljudje poslušajo predavanje
Foto: LAS V objemu sonca
Ljudje na želežniški postaji Prvačina
Foto: LAS V objemu sonca

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt je bil zasnovan tako, da je temeljil na prenosu znanj strokovnih institucij na uporabnike na terenu samem – vinogradnike. Vsa znanja, ki so bila ponujena in predstavljena udeležencem različnih dogodkov, so bila tudi uspešno prenesena po metodi praktične izkušnje in učenja na terenu, predvsem na način simulacije realnih situacij. Projekt je imel bogato in široko partnerstvo, kar je v veliki meri omogočilo dobro sodelovanje med partnerji in krepilo komunikacijske in socialne veščine.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt še naprej prispeva h krepitvi demokracije in vrednost EU tako, da skozi aktivnosti partnerjev, ki delujejo tudi po zaključku projekta, spodbuja kulturno raznolikost z izpostavljanjem lokalnih kultur, tradicij in zgodovinskih vrednot. To zagotovo prispeva k boljšemu medkulturnemu razumevanju in spoštovanju, ki je temeljna vrednota EU. Projekt je usmerjen v trajnostni razvoj, ohranja naravno dediščino in spodbuja trajnostni turizem. Vključevanje lokalnih prebivalcev prispeva k zmanjševanju regionalnih razlik in povečuje vključenost lokalnega okolja v projekt, ki se izvaja. Enotour 2 krepi lokalne skupnosti in sledi regionalnemu razvoju.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino