Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

NaKult

Na območju čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka smo v okviru projekta NaKult zastavili in uveljavili celovito strategijo za valorizacijo, ponazoritev in izboljšanje zavedanja o bogati geo- in biodiverziteti Geoparka.

Za obogatitev doživljanja geološke, naravne in kulturne dediščine območja in približanje le-te obiskovalcem so bile vzdolž poti vzpostavljene nove doživljajske in raziskovalne točke Geoparka: center za trajnostni razvoj Koprivna, kozolec Poljana, informacijska centra Grad Ravne in Dvorec Bukovje,  vodna učna pot Bobrček ob Dravograjskem jezeru, muzej Blaža Mavrela, družinsko plezališče Železna Kapla, Geoigrišče Košuta, doživljajsko-raziskovalne točke na Peci in Upravljavski center Geoparka Karavanke. Ta podporna infrastruktura že neposredno prispeva k dvigu atraktivnosti območja kot turistične destinacije in k programskemu indikatorju rezultata – ustvarjenim nočitvam. Za namene promocije in informiranja so bile v okviru projekta izdelane tiskovine in video posnetki.

Glavni cilj projekta NaKult je bil izboljšati zavedanje o bogati bio- in geodiverziteti čezmejnega Geoparka Karavanke ter zastaviti in  implementirati strategijo za trajnostno rabo teh danosti v turistične namene. Osrednja aktivnost je bila oblikovanje geoturističnega produkta – čezmejne daljinske pohodniške poti Karavanke Trail. Ta poteka okoli Geoparka po že obstoječih planinskih poteh v Sloveniji in Avstriji, dolga je 260 km, sestavlja pa jo 13 dnevnih etap. Oblikovan produkt – poleg trasirane, označene in opremljene poti – zajema še vzpostavljene  doživljajske in raziskovalne točke, logistično podporo, vključno z delujočim vodniškim sistemom ter programe vodenih pohodniški tur in posebne  programe za šole v obliki »Geopark doživljajskih kampov«.

Poseben poudarek je projekt namenil pripravi programov in sami izvedbi usposabljanja geointerpretatorjev (vodnikov po Geoparku) v poznavanju  geodiverzitete, narave in kulturne dediščine Geoparka. Namen usposabljanj je bil usposobiti in certificirati vodnike interpretatorje, ki bodo osvojena znanja delili z obiskovalci in doživetjem dediščine dajali dodano vrednost. Končni rezultat tega procesa je vzpostavljena mreža certificiranih vodnikov, ki nudijo vodene oglede na celotnem območju Geoparka.

 

Inovativnost projekta

Inovativna kombinacija razvoja čezmejnega turističnega produkta, skozi skupno načrtovanje in implementacijo podporne zelene javne turistične  infrastrukture, izobraževanje in usposobitev podporne mreže vodnikov interpretatorjev geološke dediščine, narave in kulturne dediščine ter doživljajsko posredovanje informacij o tej dediščini obiskovalcem.

Lokalni pomen projekta

Nov skupen čezmejni turistični produkt, katerega osnova je daljinska pohodniška pot Karavanke Trail, ki poteka čez območje vseh 14 slovenskih in avstrijskih občin Geoparka Karavanke je še dodatno – institucionalno, infrastrukturno, gospodarsko, … – povezal projektne partnerje, občine,  ponudnike turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti ter lokalno prebivalstvo v skupno »mikro« EU regijo. Kohezija projekta se najbolj plastično izkazuje v vzpostavljeni skupni turistični infrastrukturi (pot, doživljajske točke), skupni mreži vodnikov interpretatorjev, promocijskih materialih in komunikacijskih aktivnostih, ki projektno območje iz dveh držav predstavljajo kot eno skupno turistično destinacijo ter v kakovostnem in trajnostnem čezmejnem projektnem partnerstvu.

Pohodniki v Geoparku Karavanke
Foto: NaKult_Karavanke_Trail

Projekt prispeva h krepitvi veščin

V okviru projekta so udeleženci usposabljanja geointerpretatorjev (vodnikov po Geoparku) po programu Interpret Europe pridobili nova znanja veščine v poznavanju in interpretaciji geodiverzitete, narave in kulturne dediščine Geoparka Karavanke in zdaj kot certificirani vodniki izvajajo vodene oglede na celotnem območju Geoparka Karavanke. Sodelujoči projektni partnerji ter občine z območja Geoparka Karavanke pa so nadgradili svoje veščine s področij čezmejnega projektnega načrtovanja, vodenja in komuniciranja. Dodatno so projektni partnerji pridobili tudi nove izkušnje na področju izobraževanja odraslih (vodniki) z namenom ustvarjanja zelenih delovnih mest.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Vodilni partner kot Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ter celotno projektno partnerstvo že od samih začetkov dosledno sledi ideji in vrednotam EU. Slednje so bile upoštevane tudi pri načrtovanju in izvedbi projekta NaKult. Predvsem je projekt naslavljal načela trajnostnega razvoja in k njim pozitivno prispeval z aktivnostmi osveščanja obiskovalcev in lokalnega prebivalstva ter spodbujanja pristnega stika z naravo, spoštovanja okolja in narave pri izvajanju prostočasnih aktivnosti v naravi. Z usmerjanjem na optimalno trasirane in označene poti smo prispevali k zmanjševanju negativnih vplivov človeških aktivnosti v naravnem okolju, še posebej s preusmerjanjem tokov obiskovalcev izven naravovarstveno vrednih območjih.Projekt je omogočal vključevanja v vse aktivnosti ne glede na spol, versko pripadnost, spolno usmerjenost, nacionalnost, etničnost ali raso. Projekt je bil usmerjen v razvoj turističnih produktov, ki z vključevanjem deležnikov z območja celotne regije podpirajo odpravljanje razvojnih neskladij v regiji. Z novimi produkti smo posledično prispevali k spodbujanju karier v turizmu in za hitrejše vključevanje mladih ter tudi težje zaposljivih in ranljivih skupin na trg dela. Nadaljevali smo s spoštljivo obravnavo manjšinske slovenske narodne skupnosti in zagotavljanjem dosledne uporabe dvojezičnosti na vseh področjih delovanja. Enakopravnost med moškimi in ženskami je v praksi izkazovala že sestava projektne ekipe. Tudi vključevanje deležnikov v projektne aktivnosti je  bilo omogočeno vsem zainteresiranim, ne glede na spol. 

Projekt NaKult
Foto: NaKult_usposabljanje_geointerpretatorjev_opazovanje_zvezd
Geopark Karavanke
Foto: NaKult_vodniki_interpretatorji

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino