Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah

Projekt spodbuja vzpostavitev novega turističnega produkta in ustvarja nova delovna mesta v turizmu, kar prispeva k trajnostnemu razvoju regije.

Predstavitev projekta

Glavni dosežek projekta Mreža vodnih poti KSA je nova daljinska Vodna pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp, ki obsega 190 km in 11 etap pohodnih poti med izviri naravne pitne vode, slapovi, rekami in potoki. Povezuje štiri lokalne akcijske skupine in številne lokalne skupnosti na območju KSA, hkrati pa preko dogodkov, filmov, natečajev in drugih vsebin ozavešča lokalne prebivalce in obiskovalce o pomenu ohranjanja naravne pitne vode in narave. Projekt je bil prepoznan kot zmagovalec nacionalnega in finalist evropskega natečaja ARIA 2023.

 Projekt Mreža vodnih poti KSA predstavlja inovativno pohodniško doživetje na območju Kamniško-Savinjskih Alp, tako v Sloveniji kot zamejstvu v Avstriji. Nova pohodniška pot, dolga 190 kilometrov, je razdeljena na 11 etap in vodi pohodnike mimo štirih rek, treh jezer, več kot 100 izvirov in potokov ter številnih slapov. Vključena je v aplikacijo za pohodništvo Planinske zveze Slovenije ter na spletno stran Kamniško-Savinjske Alpe, kar omogoča enostavnejšo dostopnost vsebin. Del projekta je bila analiza 54 izvirov naravne pitne vode na območju KSA ter dodatnih 15 izvirov na območju LAS Srce Slovenije, kar je omogočilo boljše razumevanje stanja in kakovosti vodnih virov na širšem območju KSA in je prestavljalo podlago za zasnovo daljinske pohodniške poti. Poleg tega smo z različnimi aktivnostmi, kot so festivali pitne vode, natečaji za učence šol, izmenjava izkušenj in usposabljanje preizkuševalcev vode ipd., uspešno ozaveščali lokalno prebivalstvo o pomembnosti varovanja pitne vode in možnostih vključevanja teh vsebin v turistično ponudbo območja KSA. Rezultati projekta so spodbudni. Z rednim monitoringom skrbimo za ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih vodnih virov. Razvili smo raznolike pristope ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev o pomenu vodnih virov, aktivirali smo številne lokalne skupnosti za aktivno delovanje na tem pomembnem področju. Voda je postala pomemben element kulinarične ponudbe regije in omogoča nova delovna mesta v turizmu. 

Ohranjanje čistosti naravne pitne vode je postalo naše poslanstvo in temelj za trajnostni razvoj širše regije, zato želimo vsebine razvijati tudi v prihodnje. Skupaj z različnimi organizacijami, strokovnjaki in posamezniki, ki so se povezali v projekt, lahko projektne rezultate še nadgradimo in spodbudimo nadaljnji razvoj tega strateško izjemno pomembnega področja.

 

Inovativnost projekta 

Projekt je inovativen z različnih vidikov. Vzpostavitev nove daljinske pohodniške poti, ki povezuje naravne vodne vire, slapove in jezera v KSA, predstavlja v okolju Slovenije inovativno turistično doživetje, ki privlači domače in tuje obiskovalce. Produkt sledi modelu Slovenia Green, ki postavlja v ospredje turizma trajnostne zelene prakse. Projekt se osredotoča na zaščito naravnih vodnih virov. Ozaveščanje o pomembnosti pitne vode predstavlja premik v miselnosti in praksah lokalnega razvoja. Namesto osredotočanja izključno na ekonomske vidike, projekt poudarja pomembnost varovanja okolja in trajnostnega ravnanja z naravnimi viri. Okoljsko trajnost in ohranjanje narave postavlja v ospredje razvoja območja KSA. S tem inovativnim pristopom projekt spodbuja trajnostno miselnost in ozaveščanje o pomembnosti naravnih virov za prihodnje generacije ter promovira uporabo trajnostnih praks v lokalnem okolju. Povezovanje štirih lokalnih akcijskih skupin prispeva k socialni in ozemeljski koheziji na inovativen način, saj omogoča sinergijo med različnimi lokalnimi skupnostmi, ki delujejo na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Ta pristop spodbuja sodelovanje, izmenjavo idej in izkušenj ter ustvarja skupni cilj in identiteto med lokalnimi akterji. S tem se krepi občutek pripadnosti regiji in spodbuja skupno delovanje za ohranitev naravnih virov ter razvoj lokalne skupnosti. Inovativnost tega pristopa je v tem, da združuje različne deležnike in omogoča, da skupaj ustvarjajo trajnostne rešitve, kar lahko vodi v bolj celovit in usklajen pristop k širšem območju KSA.

 

Lokalni vpliv projekta

Vzpostavitev nove daljinske pohodniške poti prinaša nove turistične priložnosti za širše območje Kamniško-Savinjskih Alp, kar omogoča lokalnemu prebivalstvu delovanje v turističnem sektorju. Nova delovna mesta, kot so vodni somiljeji (preizkuševalci), in druga delovna mesta v turizmu (turistični vodniki, ponudniki prenočišč in kulinarike ob poteh …) predstavljajo dodano vrednost za regijo. Projekt je spodbudil sodelovanje med različnimi akterji na območju štirih lokalnih akcijskih skupin (LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska Košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAG Unterkärnten). To je okrepilo občutek pripadnosti in vključenosti ter ustvarilo nove priložnosti za sodelovanje in soustvarjanje na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp, vključno z zamejstvom v Avstriji. V projekt so se povezali društva, javne organizacije, občine, šole, lokalni turistični vodniki in podjetniki, ki so pritegnili k sodelovanju različne generacije prebivalcev, tudi mlajše. V proces načrtovanja in izvedbe so se vključili številne lokalne skupnosti in akterji, kar je pomembno za ustvarjanje skupnih sinergij in sodelovanja, še zlasti z zamejstvom. Sodelovanje med lokalnimi oblastmi, nevladnimi organizacijami in prebivalci je okrepilo občutek pripadnosti regiji ter spodbudilo skupno delovanje za ohranitev naravnih virov. Projekt je bil prepoznan kot pomemben tako na nacionalni kot evropski ravni (ARIA 2023). K izboljšanju kmetijstva prispeva zaščita naravnih izvirov pitne vode, ki so pogosto ogroženi zaradi kmetijske ali turistične dejavnosti. Projekt se osredotoča na osveščanje in iskanje ravnovesja med različnimi vsebinami, ki soustvarjajo podeželsko in alpsko območje KSA. Z ozaveščanjem lokalnih kmetovalcev o pomenu ohranjanja naravnih vodnih virov ter spodbujanjem trajnostnih praks kmetovanja se varuje vitalni vir vode za kmetijstvo. S tem se ohranja celoten ekosistem območja KSA.

Ženska, ki pije vodo iz potoka
Foto: Barbara Strajnar
Foto: Marko Slapnik

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt omogoča širok spekter priložnosti za učenje in razvoj veščin, ki koristijo tako lokalni skupnosti kot tudi posameznikom, ki se vključujejo v projekt. S postavitvijo nove pohodniške poti in promocijo turističnih atrakcij območja KSA se lokalni prebivalci učijo turističnega vodenja, interpretacije naravne in kulturne dediščine in ravnanja z naravo, ki ne ogroža naravnih virov pitne vode. S številnimi aktivnostmi ozaveščanja o pomenu pitne vode in varstva naravnih vodnih virov se udeleženci učijo o ekologiji, trajnostnem razvoju in varovanju okolja. Delovna mesta, ki jih ustvarja projekt, kot so vodni somiljerji ali turistični vodniki, zahtevajo posebna znanja in spretnosti na področju turizma in interpretacije narave in vodnih virov. Projekt vključuje številne lokalne akterje in zahteva sodelovanje različnih skupnosti, kar razvija sposobnosti sodelovanja, vodenja projektov in reševanja problemov.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt vključuje širše lokalno prebivalstvo, kar spodbuja aktivno sodelovanje in participacijo pri odločanju o lokalnih zadevah. S tem se krepi lokalna demokracija in občutek pripadnosti skupnosti. Projekt spodbuja spoštovanje okolja, trajnostni razvoj in skrb za naravne vire, kar predstavlja pomembne skupne vrednote Evropske unije. Z ozaveščanjem o pomenu varovanja narave in vodnih virov prispeva k promociji teh vrednot. Sodelovanje med različnimi lokalnimi akcijskimi skupinami, nevladnimi organizacijami in javnimi institucijami ter povezovanje z zamejstvom v Avstriji prispeva k medkulturnemu dialogu in razumevanju, kar je pomembno za krepitev mednarodnega sodelovanja in skupnih vrednot Evropske unije.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino