Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Mura Raba Tour

Nov turistični produkt Mura Raba Tour omogoča celovito doživetje čezmejne regije z edinstveno lokalno turistično ponudbo.

Izvedli smo več predstavitev na terenu, animacije za turistične delavce, študijske ture za novinarje, se povezali s turističnimi organizaciji  in jim ponudili naše oblikovane turistične programe, da jih vključijo v svoje ponudbe. Ves čas trajanja projekta smo skrbeli tudi za medijsko oglaševanje (TV, splet, družabna omrežja, tisk, radio) in producirali 52 dvojezičnih TV oddaj, v katerih smo predstavljali ponudnike čezmejne mreže, ostale aktivnosti in drugo turistično tematiko.

Predstavitev projekta

Na čezmejni vodni poti lahko ljubitelji Mure in Rabe uživate na raftih ali kanujih, na območju med rekama spoznavate skrivnosti upornih Krucev, zgodovino graničarjev v muzejski zbirki v obnovljeni stražnici v Čepincih, se sprehajate ali jezdite ob nekdanji železni zavesi in prenočite v obnovljenem kampu ob Rabi. S projektom smo si prizadevali povečati privlačnost območja med Muro in Rabo z diverzifikacijo obstoječe ponudbe naravne in kulturne dediščine ter z mreženjem ponudnikov turističnih storitev z obeh strani meje. Osredotočili smo se na nadgradnjo 4 tematskih področij, kjer smo zaznali turistični potencial in priložnost, da bi z dodatno ponudbo povečali privlačnost čezmejne regije.

Prvi koraki ob tem so potekali v smeri strukturiranja mreže ponudnikov. K sodelovanju smo povabili  lokalne turistične ponudnike, za njih organizirali več motivacijskih delavnic ter vzpostavili novo čezmejno mrežo lokalnih turističnih ponudnikov Mura Raba Tour z namenom sodelovanja med ponudniki in skupne promocije na trgu. Sodelujočim ponudnikom in drugim zainteresiranim smo omogočili usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika, za konjarja, za vodnika kanuja in raft čolna ter za lokalnega vodnika po programih MRT. Da bi povečali privlačnost čezmejne regije smo razvili nov turistični produkt Mura Raba Tour, ki temelji na konjeniškem, vodnem, kulturnem in pohodnem turizmu.

Izvedeni sta bili dve večji investiciji in nabavljena oprema (karavla Čepinci, kamp Akacfa, raft čoln, mobilna peč, kanuji, oprema za jahanj, itd.). Smiselno in koristno nadaljevanje projektnih aktivnosti je bilo usmerjeno v promocijo novega turističnega produkta. Izdali smo promocijsko gradivo (katalog ponudnikov mreže, turistični zemljevid, zloženke, več drobnih artiklov za promocijo, označevalne table, …) in 10 tematskih turističnih programov.

 

Inovativnost projekta 

Na projektnem območju ni bilo celovite turistične ponudbe, ki bi vsebovala različne obstoječe kulturne in naravne danosti in bi bila na pravilen način plasirana na turistični trg. Tudi turistični ponudniki so bili nepovezani, nemotivirani, nezadostno usposobljeni in promovirani. Projekt Mura Raba Tour je nadgradil turistično ponudbo območja z vključitvijo široke palete naravne in kulturne dediščine. Novi turistični programi so zastavljeni kot čezmejni ter sonaravno naravnani. Z obnovo objektov se koristi izkoriščanje naravnih virov energije. Pri izvedbi programov in dogodkov sodelujejo tudi  ranljive skupine. Vzpostavljena čezmejna mreža ponudnikov se je spoznala, medsebojno povezala, bila deležne medijske pozornosti,  imela priložnost se predstaviti tako znotraj kot tudi izven programskega območja. Turistične programe so v svoje ponudbe vključile  turistične organizacije, tudi nabavljena oprema se s pomočjo usposobljenega osebja koristi za predstavitve naravnih in kulturnih potencialov čezmejne regije obiskovalcem.


Dve osebi v narodni noši, plešeta
Foto: Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.

Lokalni vpliv projekta

Skozi projekt smo z usklajenim teritorialnim sodelovanjem dosegli razvoj novega in celovitega turističnega produkta, ki sloni na aktivnem turizmu, trajnostno povezali turizem in aktivno preživljanje prostega časa ter vpeljali model trajnostnega trženja novih turističnih programov, s čimer smo vzpostavili čezmejno regijo Slovenija –Madžarska kot turistično destinacijo, povezali lokalne ponudnike produktov in storitev v enotno marketinško mrežo (40 ponudnikov), vključili neizkoriščene potenciale podeželskih in  oddaljenih krajev v čezmejni turizem (programi aktivnega turizma, ki slonijo na konjeništvu, vodnih doživetjih, kulturnem turizmu in na pohodništvu), obogatili turistično ponudbo na programskem območju, omogočili cenovno dostopnost turizma (sistem ugodnosti), doprinesli k razvoju podeželja ter nenazadnje  k izboljšanju življenjskega standarda v razvojno prikrajšanih regijah. 

S projektom smo povečali pričakovano število turistov na programskem območju za cca. 3000, izvedli specialna usposabljanja za konjarja, vodnika čolna, vodnika rafta, lokalnega turističnega vodnika ter vodnika po programih (skupaj 38 oseb), vzpostavili 20 km čezmejne pohodne poti »Po peš poteh graničarjev«, s skupnim nastopom predstavili nov čezmejni turistični produkt v večjih mestnih središčih izven programskega območja v štirih državah (AT,HR,SI,HU), izvedli obsežno oglaševalsko medijsko kampanjo.

Vpliv projekta na čezmejno regijo je trajnosten in se nadaljuje tudi po prenehanju pridobivanja EU sredstev, saj so v okviru projekta vzpostavljene trajne  poslovne povezave, ki prispevajo k razvoju in k učinkoviti implementaciji čezmejnega turističnega produkta. Tudi po zaključku projekta je zaradi  poslovnega interesa v funkciji ostala v projektu vzpostavljena mreža kakor tudi tematski programi kot sestavni del novega turističnega produkta,  ki je vključen v ponudbo turističnih agencij in turističnih magnetov.

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt je bil med drugim tudi naložba v usposabljanje in izpopolnjevanje, saj smo ustvarili nova delovna mesta, posameznike vključili v nove programe znanj (izobraževanja/usposabljanja za vodnike), izvajali razne  dogodke in ob tem razvijali organizacijske sposobnosti posameznikov, tudi ranljivih skupin.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt spodbuja čezmejnost, trajnostni turizem, stremi k varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, spodbuja socialno pravičnost in nediskriminacijo.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino