Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Odbor za spremljanje

Vsaka država članica Evropske unije (EU) mora po posvetovanju z organom upravljanja ustanoviti Odbor za spremljanje izvajanja programa evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 v treh mesecih od dneva uradnega obvestila državi članici o odločitvi o odobritvi programa.

Odbor za spremljanje programa ESPRA preverja:

– napredek pri izvajanju programa ESPRA 2021–2027 ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti,

– morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepe, sprejete za obravnavo teh vprašanj,

– prispevek programa k reševanju izzivov, opredeljenih v ustreznih priporočilih za posamezne države, ki so povezana z izvajanjem programa,

– napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in morebitnega nadaljnjega spremljanja ugotovitev,

– izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo,

– napredek pri izvajanju operacij strateškega pomena,

– izpolnjevanje omogočitvenih pogojev in njihovo uporabo v celotnem programskem obdobju,

– napredek pri krepitvi upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence.

Poleg tega Odbor za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 potrjuje merila za izbor operacij in načrt vrednotenja. Njegova pomembna naloga je tudi spremljanje izvajanja horizontalnih omogočitvenih pogojev.

Prva seja odbora za spremljanje programa ESPRA in potrditev meril za izbiro operacij programa ESPRA morata biti najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa ESPRA. Datum seje je že dogovorjen z Evropsko komisijo, in sicer bo potekala 15. februarja 2023.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino