Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

Evropska unija (EU) temelji na univerzalnih vrednotah, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakopravnost in solidarnost. Zavzema se za demokracijo in pravno državo ob spoštovanju različnih kultur in tradicije evropskih narodov ter nacionalne identitete držav članic, ob čemer postavlja posameznika v središče svojih dejavnosti. EU spodbuja uravnotežen in trajnosten razvoj ter zagotavlja prost pretok ljudi, storitev, blaga in kapitala ter svobodo ustanavljanja.

V okviru izvajanja evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 ima EU pomembno vlogo pri zagotavljanju enakih možnosti in izboljšanju kakovosti življenja, pri čemer je za zagotavljanje enakih možnosti in pravic za vse prebivalce EU ključno izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju listina) in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljevanju konvencija).

Aktivnosti institucij EU, usmerjene v promocijo in uresničitev listine ter konvencije, se osredotočajo na številne nivoje izvrševanja nalog in dejavnosti različnih deležnikov evropskega pravnega prostora. EU jih je razvila z namenom zagotovitve, da je vsaka nova pobuda skladna z listino in konvencijo in da se, kadar se posega v določene pravice, utemelji, zakaj je ukrep potreben in sorazmeren ter da se uvedejo rešitve za ublažitev morebitnih negativnih učinkov ukrepa na pravice ljudi.

Izvajanje in spremljanje teh dveh dokumentov v okviru izvajanja Programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021–2027 v Sloveniji določa Postopkovnik za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES v okviru izvajanja Programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027. Cilj je zagotoviti, da je vsak projekt ali program, financiran v okviru Programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 v Sloveniji, v skladu z listino in konvencijo.

Na kratko o listini

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je pravno zavezujoč dokument, ki je bil razglašen 7. decembra 2000, pravno zavezujočo naravo pa je pridobila z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009. Listina je izjemnega pomena, saj zajema različna področja, kot so svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi, pravica do zasebnosti, pravica do svobodnega gibanja ter prepoved diskriminacije. Listina zagotavlja, da se te pravice spoštujejo in zagotavljajo v okviru delovanja EU in njenih institucij.

Listina EU o temeljnih pravicah

Krajše o pravicah določenih v listini

Kako se Listina uporablja v Sloveniji

Agencija Evropske unije za temeljne pravice: Priročnik: Uporaba Listine EU o temeljnih pravicah v pravu in pri oblikovanju politike na nacionalni ravni (Smernice), 2020 – v slovenskem jeziku

Video predstavitev ob 10 obletnici Listine (v angleškem jeziku)

Video o zgodovini in pravni naravi Listine (v angleškem jeziku)

Video o zgradbi in vsebini Listine (v angleškem jeziku)


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino