Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Odbor za spremljanje

V skladu z 38. členom Uredbe (EU) 2021/1060 vsaka država članica najkasneje v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o odobritvi programa ustanovi odbor za spremljanje. Slovenija bo ustanovila odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: odbor za spremljanje), ki bo pokrival vse tri programe.

Odbor za spremljanje bo na ustanovni seji sprejel poslovnik delovanja. Vsak član odbora za spremljanje ima en glas. Seznam članov odbora za spremljanje bo skladno z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 javno objavljen.

V skladu s 40. členom Uredbe (EU) 2021/1060 so naloge odbora za spremljanje:

1. PREVERJANJE:
a) napredka pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
b) morebitnih vprašanj, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepe, sprejete za obravnavo teh vprašanj;
c) prispevka programa k reševanju izzivov, opredeljenih v ustreznih priporočilih za posamezne države, ki so povezana z izvajanjem programa;
d) elementov predhodne ocene, navedene v členu 58(3) Uredbe 2021/1060/EU, in strateški dokument iz člena 59(1) Uredbe 2021/1060/EU;
e) napredka, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in morebitnega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
f) izvajanja ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
g) napredka pri izvajanju operacij strateškega pomena, kadar je to relevantno;
h) izpolnjevanja omogočitvenih pogojev in njihovo uporabo v celotnem programskem obdobju;
i) napredka pri krepitvi upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence;
j) informacij v zvezi z izvajanjem prispevka programa k programu Invest EU v skladu s členom 14 Uredbe 2021/1060/EU ali sredstev, prerazporejenih v skladu s členom 26 Uredbe 2021/1060/EU;

2. ODOBRITEV:
a) metodologije in meril, uporabljene za izbor operacij, vključno z vsemi spremembami, brez poseganja v točke (b), (c) in (d) člena 33(3) Uredbe 2021/1060/EU; Na zahtevo Komisije se metodologija in merila, uporabljeni za izbor operacij, vključno z vsemi njihovimi spremembami, predložijo Komisiji najmanj 15 delovnih dni pred njihovo predložitvijo odboru za spremljanje;
b) letnih poročil o smotrnosti za programe, ki jih podpirajo AMIF, SNV in IUMV, ter končno poročilo o smotrnosti za programe, ki jih podpirajo ESRR, ESS+, Kohezijski sklad, SPP in ESPRA;
c) načrta vrednotenja in njegove morebitne spremembe;
d) morebitnih predlogov organa upravljanja za spremembo programa, vključno s prerazporeditvami v skladu s členom 24(5) in členom 26 Uredbe 2021/1060/EU, z izjemo programov, ki jih odpira ESPRA.

3. PRIPOROČANJE:
a) organu upravljanja, vključno v zvezi z ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena za upravičence.

.

Poziv za imenovanje članov in namestnikov v odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021–2027

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino