Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Sklad za azil, migracije in vključevanje

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, kar zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja EU. Prav tako podpira ukrepe, povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav, ter operacije s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju EU.

Grafika razdelitve sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje po posameznih specifičnih ciljih

SPECIFIČNI CILJ 1: Skupni evropski azilni sistem

V okviru specifičnega cilja 1: Skupni evropski azilni sistem so ukrepi Slovenije osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrosti sprejemanja odločitev ter na kakovost spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah, v skladu z upravičenimi aktivnostmi, ki jih določa Uredba (EU) 2021/1147 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. Ukrepi so namenjeni dvema ciljnima skupinama. Prva skupina so prosilci za mednarodno zaščito in prosilci za začasno mednarodno zaščito. V okviru ukrepov se bo zagotavljal dostop do informacij, pravnih in prevajalskih storitev ter tolmačenja, socialnih, zdravstvenih in drugih storitev. Načrtujejo se izboljšave sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, spodbujanje alternativ za pridržanje, identifikacijo in izboljšanje razmer za ranljive osebe ter splošno delovanje na področju ozaveščanja širše javnosti. Druga ciljna skupina so državljani tretjih držav, osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno mednarodno zaščito. Ključna resorja sta Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za vprašanja azila in migracij, ter Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki je odgovoren za prosilce za mednarodno zaščito, za osebe s priznano mednarodno zaščito ter državljane tretjih držav. Sredstva bosta zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja prejela prek neposredne dodelitve. Določene vsebine bodo razdeljene na podlagi javnih razpisov.

SPECIFIČNI CILJ 2: Zakonite migracije in vključevanje v skladu z evropsko agendo za vključevanje, ki se izvaja v okviru nacionalne politike

Prioritetna naloga v okviru specifičnega cilja 2: Zakonite migracije in vključevanje v skladu z evropsko agendo za vključevanje, ki se izvaja v okviru nacionalne politike, je vključevanje ciljne skupine v vsa ključna področja življenja in dela. Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam oseb, kot so ženske, otroci in starejši. Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju zavedanja splošne javnosti, organov in priseljencev o vprašanjih vključevanja ter k mednarodnemu dialogu. Krepitev zmogljivosti je usmerjena k vzpostavitvi trajnostnega sodelovanja med pomembnimi deležniki, še zlasti z usposabljanji. Podpira se izboljšanje infrastrukture, storitev in bivanjskih razmer za osebe z mednarodno zaščito v integracijskih hišah, praktično sodelovanje med državami članicami ter izdelava analiz, vrednotenj in izboljšav trenutnih mehanizmov sistemov in pristopov vključevanja. Ključni resor je Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki je pristojen za nastanitev, oskrbo in vključevanje. Sredstva so zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja razdeljena prek neposredne dodelitve. Določene vsebine bodo razdeljene na podlagi javnih razpisov.

SPECIFIČNI CILJ 3: Vračanje

Slovenija je za svoje prednostne cilje v okviru specifičnega cilja 3: Vračanje v smislu učinkovite politike vračanja sprejela take ukrepe, ki bodo prispevali k boju proti nezakonitim migracijam, s poudarkom na prostovoljnem vračanju in programih reintegracije v izvorni državi.

Ključni resor na področju politike vračanja je Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Center za tujce, ki bo zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja prejel sredstva prek neposredne dodelitve.

SPECIFIČNI CILJ 4: Solidarnost

V okviru specifičnega cilja 4: Solidarnost Slovenija za potrebe preselitev ustvarja zakonodajni okvir, namestitvene in druge kapacitete. Če bo Vlada Republike Slovenije odločila, da Slovenija sodeluje v takih projektih, bo določila kvoto oseb in bodo v okviru navedenega specifičnega cilja izvedene premestitve, preselitve in humanitarni sprejem.

__

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino