Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Odbor za spremljanje

.

Odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027 ( v nadaljevanju: odbor za spremljanje) je ustanovljen na podlagi 14. člena Uredbe o izvajanju Uredb (EU) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021-2027 (Uradni list RS, št. 14/23).

Odbor za spremljanje preuči in se opredeli do vprašanj, ki zadevajo načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programa AMIF, programa SNV in programa IUMV, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje operacij ter na strateški ravni soodloča o dodelitvah sredstev
ter tako skrbi za napredek pri doseganju ciljev evropske politike na področju notranjih zadev v Sloveniji.

Odbor za spremljanje v skladu z drugim odstavkom 14. člena uredbe spremlja napredek pri doseganju ciljev evropske politike na področju notranjih zadev v Sloveniji tako, da v okviru nalog iz 1. točke 40. člena Uredbe 2021/1060/EU predlaga ukrepe in izdaja priporočila v zvezi z/s:

 • doseganjem mejnikov in ciljnih vrednosti iz programa AMIF, programa SNV in programa IUMV;
 • uresničevanjem okvira smotrnosti iz 8. člena preko kazalnikov učinka in rezultatov iz programa AMIF, programa SNV in programa IUMV;
 • prispevkom programa AMIF, programa SNV in programa IUMV k reševanju izzivov, opredeljenih v priporočilih za posamezne države, ki so povezana z izvajanjem teh programov;
 • napredkom, doseženim pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in morebitnemu nadaljnjemu spremljanju ugotovitev;
 • izvajanjem ukrepov na področju prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja;
 • napredkom pri izvajanju operacij strateškega pomena, kadar je to ustrezno;
 • izpolnjevanjem omogočitvenih pogojev in njihovo uporabo v celotnem programskem obdobju;
 • napredkom pri krepitvi upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence;
 • prerazporejanjem začetnih nacionalnih dodelitev med skladi v skladu s tretjim odstavkom 3. člena uredbe.

V okviru nalog iz 2. točke 40. člena Uredbe 2021/1060/EU odbor za spremljanje potrjuje in daje predloge za:

 • metodologijo in merila za izbor operacij v skladu s 25. in 26. členom uredbe;
 • akcijske načrte v skladu s 24. in 25. členom uredbe;
 • letna poročila o smotrnosti za program AMIF, program SNV in program IUMV;
 • načrt vrednotenja iz 44. člena Uredbe 2021/1060/EU;
 • spremembe in dopolnitve programa AMIF, programa SNV in programa IUMV, ki jih predlaga organ upravljanja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino