Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Pivka.Kras.Presiha.

S projektom PIVKA.KRAS.PRESIHA smo v tesnem sodelovanju z lokalnimi prebivalci izvajali naravovarstvene ukrepe, spodbujali ekstenzivno kmetijsko rabo, čistili jame, obnavljali kale.

Grafika Pivška jezera
Foto: pivskajezera.si

Predstavitev projekta

Območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera je značilno po pojavljanju kar 17 presihajočih jezer, ki so v suhem vremenu biotsko pestri travniki.  Te je Pivški človek uspel ohraniti in so danes dom evropsko pomembnim rastlinskim in živalskim vrstam. S projektom PIVKA.KRAS.PRESIHA je upravljavec  krajinskega parka, občina Pivka, pristopila k njihovemu dolgoročnemu ohranjanju. Triletni projekt je bil namenjen izboljšanju stanja in ohranjanju določenih vrst rastlin in živali ter življenjskih okolij. Večino projektnih aktivnosti smo usmerjali na kmetijska zemljišča, kjer smo obnovili preko 100 ha travnikov. V projekt smo aktivno vključili večino pivških kmetov in z njimi vzpostavili model upravljanja naravovarstveno pomembnih zemljišč. Ta je uporaben tako za druga zavarovana območja, kot tudi za izboljšanje upravljanja kmetijskih zemljišč na območjih Nature 2000. Poleg travnikov smo z vrsto ukrepov izboljšali tudi življenjsko okolje dvoživk, ki v kalih ob vaseh in na pašnikih najdejo redka vodna telesa. Z obnovo kalov smo prispevali k ohranjanju bogate kulturne dediščine. Ob tem smo vzpostavili dobro sodelovanje z lok. prebivalci, ki so prepoznali vlogo dvoživk  v njihovem okolju. Veliko pozornosti smo namenili pravici do čistega okolja in vode, ter tako izvedli najobsežnejše čiščenje jame v Sloveniji, jame Ravnica, tako pa prispevali k boljšemu stanju okolja.  S pomočjo izboljšane turistične infrastrukture in nadgradnjo Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, smo prispevali k ozaveščanju in približevanju potrebam obiskovalcem, tudi z vrsto prilagoditev za ranljive skupine (npr. gibalno ovirani, slabovidni obiskovalci).

 

Inovativnost projekta 

S projektom PIVKA.KRAS.PRESIHA smo na območju krajinskega parka prvič uvajali prilagojene naravovarstvene ukrepe na kmetijskih zemljiščih s ciljem izboljšanja in ohranjanja stanja posameznih evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov. V projektu smo z različnimi inovativnimi modeli krepili sodelovanje med strokami in interesnimi skupinami, kmetovalci, naravovarstveniki, lokalnim prebivalstvom ter tako izboljšali rezultate na terenu. Oblikovali smo delovno skupino za sonaravno kmetijstvo na območju KP ter okrepili sodelovanje z  lokalnim prebivalstvom. Z nadgradnjo vsebin v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer smo obiskovalcem omogočili spoznavanje naravnih in kulturnih posebnosti območja parka. Z  inovativnimi orodji za interpretacijo smo vsebine varstva narave in posebnosti posameznih življenjskih okolij približali tako obiskovalcem kot lokalnemu  prebivalstvu. Velik medijski odmev na ravni države je bilo deležno najobsežnejše čiščenje jame v Sloveniji, jame Ravnica, ki je bil prvo takšno čiščenje v Sloveniji.  Zaradi skrbi za čisto vodo smo aktivno prispevali k reševanju okoljskih dolgov preteklih sistemov in generacij. Projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA je z vrsto aktivnosti uvajal inovativen upravljavski model za upravljanje območja ter izboljšanje stanja posameznih vrst rastlin in živali ter izboljšanje kakovosti vodnih virov in življenja vseh prebivalcev.

Lokalni vpliv projekta

Projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA smo izvajali na območju krajinskega parka, vendar pa so njegovi vplivi imeli širši učinek. S serijo naravovarstvenih aktivnosti smo izboljšali stanje posameznih evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij na območju Natura 2000 Javorniki-Snežnik in Snežnik-Pivka,  ki zajemata velik del Primorsko-notranjske statistične regije. Glede na dobre rezultate pri povezovanju kmetijstva in ohranjanja narave je to lahko vzorčen primer za izboljšanje upravljanja območij  Natura 2000 v celotni EU.

Grafika Pivška jezera
Foto: pivskajezera.si

Projekt prispeva h krepitvi veščin

V projektu smo z vključenimi strokovnjaki in interesnimi skupinami razvili modela sonaravnega upravljanja območja. Krepili smo komunikacijske veščine in s tem dosegli sinergije in zaupanje med na videz nezdružljivimi sektorji (naravovarstvo in kmetijstvo). S pomočjo predavanj različnih strokovnjakov iz različnih strok smo prispevali h krepitvi znanja in medsebojnega razumevanja. Projekt je aktivno prispeval k ohranjanju tradicionalnih znanj in veščin sonaravnega upravljanja pašnikov in travnikov, ter vzpostavljanja in vzdrževanja  kalov na pašnikih, ki so ključni za ohranjanje življenjskega okolja dvoživk idr. S serijo izobraževalnih aktivnosti (noč netopirjev, sprehod med kali, pomen odstranjevanja odpadkov iz jam za čisto vodo, delavnice o vlogi kalov idr.) ter nadgradnjo vsebin v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer smo prispevali k ozaveščanju lokalnega prebivalstva in dvigu ozaveščenosti o vsebinah naravne in kulturne dediščine med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA spodbuja sodelovanje med različnimi deležniki, kmetovalci, lastniki zemljišč, turističnimi ponudniki, lovci in prebivalci,  ki delujejo na območju. Z aktivnostmi smo krepili razumevanje med skupinami, spoštovanje raznolikosti in strpnost, kar so ključne vrednote EU. Rezultati projekta omogočajo izvajanje izobraževalnih programov o evropskih vrednotah; pravici do pitne vode in zdravega okolja ter o dolžnostih pri zagotavljanju zdravega okolja ter ohranjanju biotske raznovrstnosti preko upravljanja Nature 2000, ohranjanju mokrišč idr. Sodelovanje lokalnih skupnosti, civilne družbe in drugih deležnikov pri projektu spodbuja participativni pristop k odločanju. To krepi demokratične  procese na lokalni ravni in spodbuja občutek pripadnosti k evropski skupnosti. To je v skladu z vrednotami EU, ki zagovarjajo trajnostni razvoj in skrb za prihodnje generacije. Projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA deluje kot primer dobre prakse za druge skupnosti in regije znotraj Slovenije in EU.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino