Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Širimo VIP Zasavje

Naš projekt Širimo VIP Zasavje je smiselno nadaljevanje dosedanjih EU projektov in temelji na socialnem vključevanju ranljivih v Zasavju, ter jih pripravlja na aktivno vključevanje v lokalno okolje.

VDC Zasavje, varovanci
Foto: VDC Zasavje
VDC Zasavje, masaža
Foto: VDC Zasavje

Predstavitev projekta

V letu 2020 je VDC Zasavje uspešno zaključil operacijo Gradimo vključujoče in povezano Zasavje (ViP Zasavje), ki je prinesla izjemne rezultate na področju  vključevanja ranljivih skupin uporabnikov v lokalno okolje. S ponudbo raznolikih storitev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Sloveniji, smo nudili podporo osebam z odločbo po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov – osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju oziroma invalidne osebe z intelektualno oviranostjo. Kljub stigmatizaciji in izključenosti ranljivih skupin smo z ViP Zasavje vključili 150 oseb z intelektualno oviranostjo iz vseh zasavskih občin, pri čemer jih je podpiralo 50 zaposlenih. V operaciji Širimo ViP Zasavje smo nadgradili aktivnosti Gradimo ViP Zasavje, da bi še bolj povečali vključenost ranljivih skupin v lokalno okolje. To smo naredili s tem, da smo ranljive osebe psihofizično pripravili na vključevanje: brezplačno fizioterapijo in kinezioterapijo za fizično pripravo uporabnikov na vsakodnevne izzive, izobraževanja ranljivih oseb in zaposlenih za boljšo podporo težje mentalno in gibalno oviranim uporabnikom, delavnice javnega nastopanja za večjo samozavest pri vključevanju v družbo.

Na drugi strani pa smo pripravili družbo na vključevanje in sicer z: organizacijo dogodkov in delavnic za povezovanje ranljivih skupin z drugimi organizacijami, osebami, ohranjanje narave s postavitvijo klopi na dvorišču VDC Zasavje in organizacijo dogodkov v naravnem okolju. Partnerji projekta so pomembno prispevali k promociji operacije ter socialni in delovni vključenosti uporabnikov VDC Zasavje. Cilj smo dosegli tudi zato, ker je vključevanje ranljivih skupin postalo stalna praksa tudi v drugih organizacijah. Redno smo vključeni v njihove programe in aktivnosti, kar je prispevalo k širjenju občutka sprejetosti in enakosti med vsemi deležniki lokalnega okolja. 

 

 

Inovativnost projekta 

Ta projekt je inovativen zaradi več dejavnikov. Prvič, vzpostavitev trajnih partnerstev med VDC Zasavje in drugimi organizacijami je prinesla novo raven sodelovanja in vključevanja ranljivih skupin v širšo skupnost. Namesto osredotočanja samo na interno delo VDC-ja, je projekt poudaril pomen povezovanja z lokalnim okoljem, kar je pripeljalo do trajnih koristi za vse udeležene. Drugič, uporaba inovativnih pristopov k vključevanju ranljivih skupin, kot so aktivnosti v šolah, zaposlitvene priložnosti v lokalnih podjetjih in druge družbene dejavnosti, je premaknila paradigmo tradicionalnega dela z ranljivimi skupinami. Namesto pasivne vloge prejemnikov pomoči so se uporabniki VDC-ja aktivno vključevali v širše družbene in gospodarske procese. Nazadnje, projekt je inovativen zaradi svojega celostnega pristopa k socialni vključenosti ranljivih skupin. Namesto osredotočanja samo na en vidik problema,  je projekt združil številne dejavnike, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, prostovoljstvom in socialnim vključevanjem, ter tako ustvaril celovit in trajnosten model vključevanja. Ta celosten pristop je postal model za druge organizacije, ki si prizadevajo za socialno vključenost in ozaveščenost ranljivih  skupin v svojih skupnostih. Projekt je inovativen tudi zato, ker smo pri naših prizadevanjih za socialno vključenost ranljivih skupin vedno imeli v mislih tudi ohranjanje narave in  okolja. Izvajali smo aktivnosti, ki so bile prijazne do okolja, ter spodbujati ozaveščenost o pomembnosti varovanja narave med vsemi deležniki projekta. 

Lokalni vpliv projekta

Projekt Gradimo vključujoče in povezano Zasavje je ključno prispeval k socialni koheziji v regiji. Ena od ključnih komponent uspeha je bila vzpostavitev  trajnih partnerstev z drugimi organizacijami, ki so se prav tako zavezale k vključevanju ranljivih skupin. Kot rezultat tega sodelovanja so te organizacije redno vključevale uporabnike VDC Zasavje v svoje programe in aktivnosti, kar je pripomoglo k širjenju vključujoče kulture in omogočilo boljšo socialno  integracijo ranljivih skupin v lokalno okolje. Na primer, lokalne šole so začele vključevati uporabnike VDC Zasavje v različne izobraževalne dejavnosti in projekte, kar je izboljšalo razumevanje medgeneracijskih razlik ter spodbudilo medsebojno spoštovanje in solidarnost med učenci in uporabniki. Poleg tega so lokalni podjetniki prepoznali potencial ranljivih skupin in začeli nuditi priložnosti za zaposlitev in sodelovanje, kar je pripomoglo k ekonomski vključenosti teh skupin. V skladu s tem je projekt Gradimo vključujoče in povezano Zasavje ne le okrepil socialno kohezijo, temveč je tudi spodbudil lokalno gospodarstvo in ustvaril trajne pozitivne spremembe v regiji.

VDC Zasavje, piknik
Foto: VDC Zasavje

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt nedvomno prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin pri ranljivih skupinah. Preko različnih dejavnosti, ki jih izvajamo, kot so  delovne aktivnosti, izobraževalni programi, prostovoljstvo in družbene dejavnosti, uporabniki VDC Zasavje pridobivajo širok spekter novih veščin. Poleg tega se skozi sodelovanje v projektu in aktivno vključevanje v lokalno okolje razvijajo tudi življenjske veščine, kot so reševanje problemov, prilagajanje novim situacijam, sprejemanje odgovornosti in skrb za druge. S tem naš projekt ne le podpira socialno vključenost, temveč tudi prispeva k osebnostnemu razvoju in krepi veščine posameznikov.

 

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt nedvomno prispeva k krepitvi demokracije in vrednot EU. Zavezani smo k spodbujanju inkluzivnosti, strpnosti, enakosti in spoštovanja  človekovih pravic, ki so ključne vrednote Evropske unije. S svojimi dejavnostmi in pristopi si prizadevamo ustvariti družbo, ki je odprta, raznolika in vključujoča za vse. Z našimi prizadevanji za socialno vključenost in podporo ranljivim skupinam prispevamo k uresničevanju ciljev in vrednot Evropske unije ter gradimo  bolj demokratično in solidarno družbo.


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino