Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Sklad za notranjo varnost

Sklad za notranjo varnost (SNV) prispeva k zagotavljanju visoke ravni varnosti v EU zlasti s preprečevanjem terorizma, radikalizacije, hudih kaznivih dejanj, organiziranega kriminala in kibernetske kriminalitete ter z bojem proti njim, s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito ter s pripravami na z varnostjo povezane incidente, tveganja in krize, zaščito pred njimi in njihovim učinkovitim obvladovanjem v okviru področja delovanja.

SPECIFIČNI CILJ 1: Izboljšati in olajšati izmenjave informacij med pristojnimi organi in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije in znotraj njih ter po potrebi s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

Slovenija bo v okviru specifičnega cilja 1: Izboljšati in olajšati izmenjave informacij med pristojnimi organi in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije in znotraj njih ter po potrebi s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami osredotočena na zagotavljanje boljše izmenjave informacij. Izvajanje ukrepov bo prispevalo k interoperabilnosti sistemov, predvsem k interoperabilnosti informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije (ITSP) z informacijskimi sistemi s področja varnosti EU (novi sistemi EES, ETIAS, ECRIS in nadgrajeni SIS, EURODAC, VIS). Načrtovano je financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme ter dodatnih aktivnosti za reševanje prepoznanih izzivov in vrzeli. Slovenija bo sredstva Sklada za notranjo varnost uporabila tudi za izvajanje vseh prihodnjih priporočil s področja notranje varnosti in policijskih nalog, ki bodo morebiti podana pri naslednji schengenski evalvaciji.

Ključni resor je Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, ki je pristojno za področje izmenjave ustreznih informacij, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskih sistemov za zagotavljanje notranje varnosti. Sredstva Sklada za notranjo varnost bodo dodeljena prek neposredne dodelitve zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja.

SPECIFIČNI CILJ 2: Izboljšati in okrepiti čezmejno sodelovanje, vključno s skupnimi operacijami med pristojnimi organi v zvezi s terorizmom ter hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom s čezmejno razsežnostjo

Z ukrepi v okviru specifičnega cilja 2: Izboljšati in okrepiti čezmejno sodelovanje, vključno s skupnimi operacijami med pristojnimi organi v zvezi s terorizmom ter hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom s čezmejno razsežnostjo bo Slovenija še naprej osredotočena na krepitev sodelovanja. Načrtovano je financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme ter izvajanje novih dodatnih, s čimer se bodo reševali izzivi in vrzeli, ki so nastali na tem področju. Zaradi geografske lege Slovenije se načrtuje, da bo sodelovanje potekalo v okviru prednostnih nalog EMPACT, ki podpirajo operativne aktivnosti in prizadevanja v boju proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in skupnim dejavnostim, s poudarkom na odkrivanju kriminala na zahodno balkanski poti. Načrtovanje in sodelovanje se bosta usklajevala z nacionalnimi koordinatorji EMPACT (NEC), z Europolom in podporno skupino EMPACT ter z vsemi drugimi agencijami, institucijami in organi EU, ki so vključeni ali podpirajo EMPACT (Frontex, Eurojust, CEPOL, EK …). Ključni resor je Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, ki je pristojno za področje čezmejnega in medagencijskega sodelovanja za zagotavljanje notranje varnosti ter za operacije kazenskega pregona. Sredstva Sklada za notranjo varnost bodo dodeljena prek neposredne dodelitve zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja.

SPECIFIČNI CILJ 3: Podpirati krepitve zmogljivosti držav članic v zvezi s preprečevanjem kriminala, terorizma in radikalizacije, bojem proti njim ter obvladovanjem incidentov, tveganj in kriz, povezanih z varnostjo, tudi z okrepljenim sodelovanjem med javnimi organi, ustreznimi organi, uradi ali agencijami Unije, civilno družbo in zasebnimi partnerji v različnih državah članicah

Slovenija bo z izvajanjem ukrepov v okviru specifičnega cilja 3: Podpirati krepitve zmogljivosti držav članic v zvezi s preprečevanjem kriminala, terorizma in radikalizacije, bojem proti njim ter obvladovanjem incidentov, tveganj in kriz, povezanih z varnostjo, tudi z okrepljenim sodelovanjem med javnimi organi, ustreznimi organi, uradi ali agencijami Unije, civilno družbo in zasebnimi partnerji v različnih državah članicah, osredotočena na krepitev zmogljivosti za boj proti kriminalu. Načrtovano je financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme ter izvajanje novih dodatnih, s čimer se bodo reševali izzivi in vrzeli, ki so nastali na tem področju. Ključni resorji za izvajanje ukrepov so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ter Ministrstvo za obrambo, ki bodo prejeli sredstva prek neposredne dodelitve iz naslova zakonske pristojnosti na tem področju. Del sredstev se bo razdelil z javnimi razpisi (radikalizacija, zaščita žrtev trgovine z ljudi in njihova reintegracija).

__

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino