Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Celovita presoja vplivov na okolje

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pri pripravi Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (v nadaljevanju: Program) išče optimalno razmerje med napredkom in varstvom narave za prebivalce Slovenije. Družbeni konsenz o razvoju Slovenije je določen v Strategiji razvoja Republike Slovenije 2030 in številnih drugih strateških dokumentih. Spodbujati in usmerjati želimo družbeni razvoj, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Poleg lastnih naporov po minimalnem negativnem vplivu na okolje pri pripravi Programa, želi ministrstvo v zasledovanju okoljevarstvenih ciljev v postopek izdelave Programa vključiti tudi institucije in organizacije, ki so strokovnjaki na področju varstva narave oziroma njeni zagovorniki, skozi postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Z namenom uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti presoje vplivov na okolje in preventive pred škodljivimi vplivi načrtovanih dejavnosti na okolje, je v skladu z zakonodajo ministrstva že januarja 2019 na Ministrstvo za okolje in prostor vložila vlogo za izdajo upravne odločbe o tem, ali je v postopku priprav in sprejemanja treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo o nujnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti Programa na varovana območja narave., Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj se je v skladu z zahtevami Evropske komisije zavezalo tudi za presojo Programa skozi vidik  »načela, da se ne škoduje bistveno«.

POTEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

Postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se izvaja po določilih Zakona o ohranjanju narave (ZVO-1) in Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).

CPVO bo potekal v več korakih (ažurne informacije bodo sproti objavljene na tej spletni strani):

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino