Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Sklad za pravični prehod (SPP)

V obdobju 2021–2027  je v okviru prizadevanj Evropske unije za čistejšo, bolj zeleno in podnebno nevtralno Evropsko unijo kohezijski politiki dodan nov instrument, Sklad za pravični prehod. S tem skladom Evropska unija pomaga področjem, ki jih je prehod na t. i. podnebno nevtralnost najbolj prizadel. S sredstvi sklada se blažijo družbeno-gospodarski stroški, nastali zaradi podnebnega prehoda. Sklad podpira preoblikovanje gospodarstva na teh področjih in prilagajanje prebivalcev na spremenjene potrebe trga dela. 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN) omejuje obseg podpore izključno na dejavnosti, usmerjene v  socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050  in prispevajo k izvrševanju območnih načrtov za pravični prehod.

Sloveniji je v okviru SPP dodeljenih 235 mio EUR (stalne cene 2018), od tega 134 mio EUR iz naslova Instrumenta Evropske unije za odpornost in 101 mio EUR iz naslova VFO 2021-2027.

Evropska komisija je v Prilogi D k Poročilu o državi – Slovenija z dne 26. 2. 2020 opredelila dve premogovni regiji, Savinjsko-Šaleško in Zasavsko premogovno regijo. Ob upoštevanju načel pravičnega prehoda je bil izdelan osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki je bil skupaj s celovito presojo vplivov na okolje javno obravnavan in je pripravljen za obravnavo in sprejem na Vladi RS (https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalna-strategija-za-izstop-iz-premoga-in-prestrukturiranje-premogovnih-regij/ ), pa tudi akcijska načrta za pravični prehod za obe regiji (https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalna-strategija-za-izstop-iz-premoga-in-prestrukturiranje-premogovnih-regij/akcijska-nacrta-za-premogovni-regiji/)

Vsi navedeni dokumenti predstavljajo podlago za pripravo območnih načrtov za pravični prehod (v nadaljevanju: ON PP), ki ju pripravljala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Slednja bosta Evropski komisiji poslana kot prilogi programa in bosta predstavljala podlago za črpanje sredstev iz SPP. Vsebovati mora naslednje vsebine:

  • opis procesa prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni, vključno s časovnico ključnih ukrepov za prehod na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050, ki so skladni z najnovejšo različico celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta;
  • utemeljitev opredelitve območij kot območij, ki jih je proces prehoda najbolj prizadel in jih bo podpiral SPP;
  • oceno izzivov, s katerimi se pri prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, če so bila opredeljena, vključno s socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi učinki prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050, pri čemer so v tej oceni opredeljeni potencialno število prizadetih in izgubljenih delovnih mest, tveganje depopulacije ter razvojne potrebe in cilji, ki jih je treba izpolniti do leta 2030 in so povezani s preoblikovanjem ali zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov na teh območjih;
  • opis pričakovanega prispevka podpore SPP pri obravnavanju socialnih, demografskih, gospodarskih, zdravstvenih in okoljskih učinkov prehoda na podnebno nevtralno ospodarstvo Unije do leta 2050, vključno s pričakovanim prispevkom v smislu ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest;
  • oceno skladnosti načrta z drugimi ustreznimi nacionalnimi, regionalnimi ali teritorialnimi strategijami in načrti;
  • opis mehanizmov upravljanja, ki jih sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi spremljanja in vrednotenja ter odgovorna telesa;
  • opis vrste predvidenih operacij in njihovega pričakovanega prispevka k lajšanju učinka prehoda;
  • v primeru podpore za produktivne naložbe v podjetja, ki niso MSP, okviren seznam operacij in podjetij, ki se podpirajo, ter utemeljitev potrebnosti take podpore na podlagi analize vrzeli, ki dokazuje, da bi brez naložbe pričakovana izguba delovnih mest presegla pričakovano število ustvarjenih delovnih mest;
  • v primeru podpore za naložbe, namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, seznam operacij, ki bodo podprte, ter utemeljitev, da prispevajo k prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo in vodijo v znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki je precej pod ustreznimi referenčnimi vrednostmi, določenimi za brezplačno dodelitev na podlagi Direktive 2003/87/ES, ter ob zagotovitvi, da so te operacije potrebne za zaščito znatnega števila delovnih mest;
  • sinergije in dopolnjevanje z drugimi ustreznimi programi Unije za obravnavanje opredeljenih razvojnih potreb in sinergije in dopolnjevanje z načrtovano podporo iz drugih stebrov mehanizma za pravični prehod

SVRK  Območni načrt za pravični prehod Savinjsko-Šaleške premogovne regije in Območni načrt za pravični prehod Zasavske premogovne regije pripravlja v partnerskem odnosu, z vključevanjem deležnikom. (načrt vključevanja deležnikov – doda se naknadno)

Za obe premogovni regiji, Zasavsko in Savinjsko-šaleško so na razpolago sredstva sklada za pravični prehod v skupni vrednosti 248.375.561,28 EUR, od tega za savinjsko-šaleško 70%, za Zasavsko pa 30% te vrednosti.
Postopki izbora operacij (projektov, programov) bodo izvedeni na podlagi sprejetih območnih načrtov za posamezni premogovni regiji.

Prva osnutka teh dokumentov sta že bila posredovana EK v pregled; načrtujemo, da bosta sprejeta najkasneje do konca leta 2022.

V mesecu novembru sta predvideni delavnici za preveritev vrst predvidenih operacij v okviru strateških in operativnih ciljev pravičnega prehoda, in sicer 17.11.2021 za Zasavsko premogovne regijo in 18.11.2021 za Savinjsko-Šaleško premogovno regijo

Poročilo o izvedeni delavnici za regijo Zasavje

Poročilo o izvedeni delavnici za Savinjsko Šaleško regijo

V okviru priprave območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije bo 12.4.2022 izveden posvet z mladimi Zelena prihodnost Zasavja. Prijave na elektronski naslov [email protected].

V okviru priprave območnega načrta za pravični prehod SAŠA premogovne regije bo 22.4.2022 izveden posvet z mladimi Zelena prihodnost regije SAŠA. Prijave na elektronski naslov [email protected].
– Vabilo na posvet z mladimi Zelena prihodnost regije SAŠA

Posvet z mladimi: Zelena prihodnost Zasavja
Posvet z mladimi: Zelena prihodnost SAŠA regije


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino